Klasa 2

21.01.2023

Tworzenie historyjki na podstawie zdań uporządkowanych chro­nologicznie. Znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzi. Pisanie z pamię­ci. Układanie nazw zwierząt z rozsypanek literowych i zapisywanie ich w kolej­ności alfabetycznej. Uzupełnianie zdań rzeczownikami w odpowiedniej for­mie. Łą­czenie w pary przymiotnika z rzeczownikiem. Doskonalenie umiejętności pisania z wykorzystaniem metody pisania z pamięci. Zapisywanie rzeczowników z podzia­łem na rodzaje. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem i czytaniu wspak.

Praca domowa

Proszę nauczyć się czytać -Kurka Złotopiórka-podręcznik strona 43

Karty ćwiczeń strona 40 i 41 ćwiczenie 1,2,3,4

ćwiczenie 5,6,7 strona 42


7.01.2023

Układanie i zapisywanie pytań do podanych odpo­wiedzi - wywiad z Józefem Wybickim. Czytanie ze zrozumieniem. Tworzenie i zapisywanie rodziny wyrazów historia i herb.

Praca domowa

Ćwiczenie 4,5 strona 27

ćwiczenie 3 strona 29

ćwiczenie 1,2,3 strona 30

Proszę nauczyć się czytać Zamki w Polsce strona 38 i 39


10.12.2022

Rozwiązywanie krzyżówki. Uzupełnianie zdań wyrazami we właściwej formie. Czytanie wyrazów, dzielenie ich na sylaby ,głoski i litery. Rozmowa na temat tradycji bożonarodzeniowych. Udział w wigilijnym spotkaniu razem z rodzicami.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 20 i 21

Podręcznik strona 24 i 25 Jesienne przebieranki


26.11.2022

Wyszukanie, wskazanie i odczyta­nie w tekście zdania będącego odpowiedzią na postawione pytanie. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Doskonalenie umiejętności formu­łowania zdań w liczbie pojedynczej i mnogiej. Ćwiczenia w rozwijaniu zdań i kształtnym pisaniu. Utrwalenie form gramatycznych czasownika, liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników, pisowni wyrazów z ę oraz imion wielką literą. Łączenie rzeczowników z odpowiednią formą czasowników. Układanie wyrazów z rozsypanki literowej.

Praca domowa

Karty ćwiczeń (część druga) strona 8 i 9

Podręcznik strona 6 wiersz- Katar-proszę nauczyć się czytać

Proszę pamiętać o obuwiu na zmianę


12.11.2022

Narodowe Święto Niepodległości-wspólne śpiewanie hymnu.

Rozpoznawa­nie i podawanie nazw polskich symboli narodowych. Wskazywanie nazw ludzi, zwie­rząt i rzeczy. Ćwiczenie utrwalające pisownię wyrazów wielką literą. Znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzi. Pisanie z pamię­ci. Układanie nazw zwierząt z rozsypanek literowych i zapisywanie ich w kolej­ności alfabetycznej. Uzupełnianie zdań rzeczownikami w odpowiedniej for­mie.

Praca domowa

Ćwiczenie 1,2 strona 76

Ćwiczenie 5,6 strona 77

Ćwiczenie 3 strona 83

Proszę nauczyć się czytać strona 89 podręcznik-Wiatr.


29.10.2022

Uważne wysłuchanie fragmentu lektury Brzydkie kaczątko Hansa Christiana Andersena. Formułowanie wypowiedzi ustnej na temat dalszych przygód kaczątka. Tworzenie własnego zakończenia baśni. Nazywanie emocji, jakie towarzyszyły kaczątku na różnych etapach jego życia. Układanie i zapisywanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Zrób to sam! Wykonanie origami Brzydkie Kaczątko według instrukcji.
Praca domowa
Strona 48 i 49
Ćwiczenie 4,5,6,7,8 i 9. 


22.10.2022

Święto Patrona i Pasowanie na Ucznia

Rzeczownik w liczbie pojedynczej i mnogiej.


1.10.2022

Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą zmysłów. Czytanie ze zrozumieniem informacji dotyczących zmysłów. Zapisywanie nazw produktów o wskazanym smaku. Układanie i zapisywanie zdania z rozsypanki wyrazowej. Sprawdzanie za pomocą do­świadczenia funkcji zmysłów w życiu. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu Czy można dotknąć dźwięku?. Uzupełnianie tekstu podanymi wyrazami . Za­miana rzeczownika na formę rozkazującą czasownika.

Praca domowa

Ćwiczenie 1,2 strona 38

ćwiczenie 4,5,6 strona 41


24.09.2022

Utrwalenie pisowni wielkiej litery w nazwach miejscowości. Rysowanie oburącz po śladzie. Przelicza­nie i zaznaczanie liczby głosek w wyrazach. Wskazywanie liter oznaczających sa­mogłoski i spółgłoski. Czytanie ze zrozumieniem. Kolorowanie ilustracji zgodnie z podanym kodem. Rzeczownik.

Praca domowa

Ćwiczenie 2,3,4,5


03.09.2022

Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat upodobań żywienio­wych oraz jedzenia słodyczy na podstawie ilustracji, przeczytanego tekstu i własnych doświadczeń. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z cz. Doskonalenie techniki czytania tekstów na różnych poziomach. Tropiciele wiedzy. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania dwuznaków cz, Cz na podstawie wyrazów czekola­da, Czesia.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 26,27 ,28


27.08.2022

Witamy w klasie drugiej

Ćwiczenia w czytaniu na różnych poziomach. Opisywanie szałasu na podstawie ilustracji. Analiza i synteza wzrokowo -słuchowa wyrazów z głoską sz. Przepisywanie zdań. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania dwuznaków sz, Sz na podstawie wyrazów szyszka ,Szymek.

Praca domowa

Proszę uzupełnić karty ćwiczeń do strony 11.