Klasa 2

07.05.2022

Polska mój dom- wykonanie pracy plastycznej grupowej na konkurs. Udział w olimpiadzie sportowej. "Maj" J. Ficowski czytanie i rozmowa na temat wiersza. "Polska flaga" - rozmowa na temat święta flagi, barw narodowych. Utrwalenie nazw symboli narodowych. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń:1-2 /3. 3-4 /4 5/5. Udział w uroczystych obochodach święta majowego.

Zad. Dom. 

1,2/8. 3/9


23.04.2022

Piszemy poprawnie-pisanie wyrazów z "ż" niewymiennym, próba ich zapamiętania. "Ż" wymienne na "g" -ćwiczenia w pisowni. Mała litera w nazwach mieszkańców miast -ćwiczenia w pisowni. Gry rozwijające słownictwo i koncentrację. Zabawy sprawnościowe na świeżym powietrzu. Życzenia dla Ziemi- praca pisemna.


02.04.2022

M. Strzałkowska "Lekcja". Głośne czytanie wiersza. Analiza tekstu.

Ż wymienne na g. Poznanie zasady, ćwiczenia praktyczne.

Wielkanocne warsztaty techniczno- plastyczne z udziałem rodziców- wykonanie ozdób świątecznych, integracja społeczności klasowej.

Sprzątanie sali.

Swobodne zabawy na placu zabaw.


26.03.2022

"Wielkanocne zabawy" - słuchanie i rozmowa na temat tekstu.

Życzenia z pisanek- pisanie świątecznych życzeń.

Zabawy wielkanocne- uzupełnianie zdań w oparciu o wcześniej przeczytany tekst.

Świąteczny mazurek- zabawa wzbogacająca słownictwo.

Kartki wielkanocne- praca techniczno-plastyczna.

Zabawy w ogrodzie i w klasie integrujące społeczność klasową.

Zadanie domowe

ćw. 4/83


12.03.2022

"Calineczka"-projekcja i omówienie bajki. Wykonanie zadań na karcie pracy. Poznanie powiedzeń i przysłów o zwierzętach, które Calineczka spotkała na swojej drodze.

Zabawy integrujące grupę.


19.02.2022

Karolcia- projekcja filmu. Opisywanie wyglądu Karolci. Wykonanie zadań na karcie pracy.

Bal karnawałowy- dekorowanie sali i stołu. Przygotowanie poczęstunku. Zjadanie makaronu, Kto pierwszy wypije wodę- zabawy z elementem rywalizacji. Zabawy muzyczno ruchowe z balonami.

Sprzątanie sali. Zabawy konstrukcyjne w grupach.


05.02.2022

Powtórzenie wiadomości o samogłoskach i spółgłoskach. Zabawa "Głuchy telefon"

Zwycięstwo dobra nad złem. Wspólne oglądanie bajki "Kopciuszek".

Prace plastyczne - wykonanie masek karnawałowych.

Polskie dwuznaki. Wyszukiwanie w podręczniku wyrazów zawierających dwuznaki: sz,cz,dz,rz,ch,dź, dź. Zasady pisowni wyrazów z ch,h,rz,ż.


22.01.2022

Dzień Babci i Dziadka

Serce dla Babci i Dziadka-wykonanie pracy techniczno plastycznej. Po co jest rodzina?-słuchanie i rozmowa na temat opowiadania. Babcia i Dziadek-szukanie wyrazów pokrewnych, wykonanie zadania na karcie pracy.

Babcia i Dziadek- swobodne wypowiedzi na temat bliskich na forum klasy.

Język polski jako obcy- ćwiczenia online. Zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna wg potrzeb uczniów.


15.01.2022

Zaczarowana zagroda

Projekcja filmu "Zaczarowana zagroda". Głośne czytanie i omówienie fragmentu tekstu, wykonanie rysunku do wysłuchanej treści. Wykonanie zadań na karcie pracy. Zabawy ruchowe na placu zabaw.

Pingwinki-praca techniczno-plastyczna.

Język polski jako obcy-zabawy interaktywne.

Zadanie domowe- dodatkowa karta pracy (włożona do zeszytu ćwiczeń).


08.01.2022

Tropimy gramatykę

Odmiana czasownika przez liczby i osoby

Ćwiczenia ustne i pisemne(ćw. 9/82)

Witamy Nowy Rok!!!

Utrwalenie nazw dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Miesiące -zabawy muzyczne wg Montessori

Miesiące w roku-wysłuchanie powiedzeń na każdy miesiąc

Emotikonki-zabawy logopedyczne

Wykonanie zadań na karcie pracy (1,2/ 3)

Zadanie domowe -(ćw.5/7)

Zabawy na świeżym powietrzu i konstrukcyjne w sali integrujące grupę.

Czynności porządkowe.


11.12.2012

Warsztaty bożonarodzeniowe

Wykonanie ozdób świątecznych przy zastosowaniu różnych technik plastyczno-technicznych.

Świąteczne zwyczaje- prezentacja multimedialna, wykonaniu quizu.

Świąteczny poczęstunek.

Opowieść wigilijna-projekcja bajki o Narodzeniu Pana Jezusa..

Wręczenie świątecznych upominków.

Czynności porządkowe w sali.


27.11.2021

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie -czytanie legendy na forum klasy, rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.

Symbole Polski- wykonanie zadań na karcie pracy.

Tropimy gramatykę

Rzeczownik- utrwalenie wiadomości, omówienie rodzajów rzeczowników.

Czasownik-poznanie części mowy.

Ćwiczenia indywidualne w nazywaniu części mowy w zdaniach.

Wykonanie zadań na kartach pracy.

Zabawy integracyjne w kole wzbogacające słownictwo.

Zabawy muzyczno ruchowe.


13.11.2021

Obchody Święta Niepodległosci

Udział w biegu dla niepodległej. Wręczenie medali.

11 listopada- projekcja filmu.

Polska nasz dom-wykonanie pracy plastycznej.

Rozmowa na temat przyjmowania prawidłowej postawy podczas hymnu.

Od morza aż do Tatr- występ artystyczny przed społecznością szkolną.

Udział w pikniku rodzinnym.


30.10.2021

Śledzimy gramatykę-powtórzenie

Rzeczownik- utrwalenie wiadomości, wykonanie zadań na karcie pracy.

Czas teraźniejszy i przeszły- tworzenie zdań.

11listopada- wykonanie rekwizytów do piosenki.

Święto Zmarłych- omówienie tradycji, wspominanie bliskich, którzy już odeszli.

Pająk w pajęczynie - praca techniczno-plastyczna.

Zabawy w kole wzbogacające słownictwo i rozwijające polską mowę.


23.10.2020

Pisownia "ę" na podst. Wiersza D. Wawiłow"Szybko"

Czytanie wiersza na forum klasy przez chętne dzieci. Rozmowa na temat wiersza, wykonanie zadań na karcie pracy. Poznanie wyrazów z "ę" na końcu wyrazu, ćwiczenia w utrwaleniu pisowni.

Zabawy ruchowe na dworze integrujące grupę.

Liczni mnoga i pojedyncza-wprowadzenie terminu, wykonanie zadań na karcie pracy.

H.CH. Andersen "Brzydkie kaczątko"

Słuchanie i rozmowa na temat bajki.

Brzydkie kaczątko- wykonanie pracy plastycznej metoda origami.

Zabawy integracyjne i rozwijające mowę.


25.09.2021

Śledzimy gramatykę

Poznajemy wyrazy z "ó niewymienne".

Rzeczownik, wykonanie zadań utrwalających poznaną część mowy na karcie pracy.

"Od morza aż do Tatr" -poznanie słów i melodii piosenki.

Flaguś-wykonanie pracy plastycznej.

Gry i zabawy rozwijające mowę i integrujące grupę.


18.09.2021

Dż jak dżem

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych integrujący wszystkie dzieci. Zabawy grafomotoryczne z literką "dż". Wykonanie zadań na kartach pracy. Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania na forum klasy-praca z książką.

Ulica ciekawych wyrazów

Utrwalenie liter alfabetu ze szczególnym zwróceniem uwagi na dwuznaki. Zaszyfrowane wyrazy- wykonanie zadań na karcie pracy.

Jesień- wykonanie pracy plastycznej wg własnego pomysłu i opowiadanie o niej. Zabawy w kole integrujące dzieci i poszerzające zakres słownictwa.


28.08.2021

Jesteśmy pasażerami

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych rozwijających ogólną sprawność ruchową. Analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z dź. Czytanie ze zrozumieniem. Łączenie podpisów z obrazkami. Wyszukiwanie dź, dzi w wyrazach. Łączenie zdań z odpowiednią ilustracją.

Smok wawelski

Rozmowa na temat wysłuchanej legendy O Smoku Wawelskim. Wykonanie pracy plastycznej związanej z legendą.

Zabawy integracyjne w kole doskonalące pamięć i rozwijające mowę.


21.08.2021

Czekoladowy raj

Wypowiedzi uczniów na temat jedzenia słodyczy na podstawie ilustracji. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z cz. Doskonalenie umiejętności czytania-praca z książką. Nauka pisania dwuznaku Cz, cz ćwiczenia grafomotoryczne.

Na wycieczce w lesie

Co robią dzieci? -praca z obrazkiem. Analiza i synteza wzrokowo słuchowa wyrazów z sz. Doskonalenie umiejętności czytania praca z książką. Nauka pisania dwuznaku Sz, sz ćwiczenia grafomotoryczne.

Listy od Hani i Henia słuchanie i rozmowa na temat opowiadania.