zajęcia z dnia 08.12.2018

Temat: W mikołajkowym nastroju
1. Rozmowa na temat mikołajkowych tradycji w ich domach.
   Kim był Św. Mikołaj? - wysłuchanie opowieści n-la o dawnym
   i współczesnym obliczu Świętego Mikołaja. Słuchanie wierszy o Mikołaju.
   Czytanie wiersza „Prezent dla Mikołaja” Doroty Gellner. Przygotowanie do
   spotkania z Mikołajem w klasie.
2.    Wywiad z Mikołajem.
3.    Poszukiwany…. opis stroju Mikołaja.
4.    Na wesoło o Św. Mikołaju - czytanie przez n-la żartów dzieci.
5.    Portret Mikołaja – collage, praca plastyczna.
6.    Wysłuchanie wiersza Ewy Stadtmüller „Mikołajki”. Rozmowa na temat
przygotowania mikołajek w klasie na podstawie tekstu Zofii Staneckiej
„ Mikołajki w klasie”, ilustracji i przeżyć uczniów.
7.    Słuchanie piosenki „Kochany panie Mikołaju” M. Jeżowskiej.
https://www.youtube.com/watch?v=dGoDevu18SM
8.    List jako pisemna forma wypowiedzi. Budowa listu - wskazywanie
poszczególnych elementów listu. Pisownia wielkiej litery w zwrotach
grzecznościowych. Odczytywanie skrótów potrzebnych do napisania adresu.
9.    W świecie przyrody - ćwiczenia utrwalające - rozpoznawanie pór roku po
wyglądzie drzewa. Dobieranie cech i stroju do pory roku, liści drzew i ich
owoców.
10. Tropimy gramatykę - rodzaje zdań – uzupełnianie znaków.
Rzeczowniki – układanie z rozsypanek literowych.  Tworzenie liczby mnogiej
rzeczowników.
11. Ćwiczenia w czytaniu i  pisaniu – wyróżnianie wyrazów w zdaniu, układanie
zdań z rozsypanek wyrazowych, przepisywanie wyrazów i zdań.
Rozwiązywanie rebusu, uzupełnianie zdania hasłem. Utrwalanie poprawnej
wymowy i pisowni dwuznaków sz, cz w wyrazach.
12. Słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „Abecadło”. Odczytywanie kolejnych liter,
wyróżnianie samogłosek.
13. Wyrazy z ż – odczytywanie nazw zwierząt wspak, zapisywanie wyrazów
z ilustracji w kolejności alfabetycznej.
14. W świecie lektur. Wysłuchanie czytanej przez nauczyciela bajki M.
Przewoźniaka „Szewczyk Dratewka”. Omówienie kolejnych zadań,
wskazywanie cech określających głównego bohatera. Porównanie treści
z „Szewczykiem Dratewką”Janiny Porazińskiej czytanym w domu. Zwrócenie
uwagi na język, rymy, wydarzenia. Uzupełnianie zdań podanymi zwrotami.
Znaczenie morału: „Dobro powraca”. Dlaczego Dratewka zasłużył na
nagrodę? Uzasadnienie wypowiedzi. Układanie i zapisywanie odpowiedzi na
pytanie.
15. Ćwiczenia językowe - rozwijanie zdań.

Praca domowa:
Karty ćwiczeń kl. 2 część 1: ćw. 1,3 s.50
Karty ćwiczeń kl. 2 część 2: ćw. 1,3 s. 47, ćw. 5,6 s.48, ćw. 3,5 s.53

Czytać wiersz „Prezent dla Mikołaja” z zeszytu.
Uczniowie, którzy mają krótkie fragm. wiersza wklejone na końcu zeszytu uczą
się ich na pamięć na 15 XII. Każdy obecny na zajęciach otrzymał je.
Alfabet na pamięć na spotkanie styczniowe – wymowa wklejona w zeszycie.
W dniu 15 XII zajęcia rozpoczynamy Wigilią przygotowaną przez rodziców.
Odbędą się też warsztaty plastyczne. Odwiedzi nas Mikołaj. Ubieramy się na
czerwono, z czapką Mikołaja.
Przynieść cz. 2 Podręcznika i Kart ćwiczeń, zeszyt, klej, nożyczki,
kolorowe mazaki.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no