zajęcia z dnia 15.02.2020

Nasze rodzinne korzenie

1. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat rodzinnych fotografii na podstawie wiersza

Joanny Papuzińskiej „Fotografie”. Układanie i zapisywanie pytań do podanych odpowiedzi.

2. Drzewo genealogiczne rodziny - wyjaśnianie znaczenia słów oznaczających nazwy

członków rodziny: ciotka, wuj, stryj, kuzyn i inne. Karta pracy od nauczyciela.

3. Piszemy poprawnie – pisownia wyrazów z rz po spółgłoskach, przepisywanie i pisanie z

pamięci. Ćwiczenia interaktywne – memo.

4. Etapy życia człowieka, zmiany zachodzące w wyglądzie i sposobie życia człowieka na

podstawie tekstu w podręczniku i własnych obserwacji uczniów. Łączenie w pary

rzeczowników i pasujących do nich przymiotników. Uzupełnianie tabeli przymiotnikami w

odpowiednim rodzaju. Dopisywanie wyrazów o znaczeniu przeciwnym.

5. Słuchanie piosenki „Pięknie żyć”.

6. Plastyka – miś z serduszkiem, wycinanie po śladzie, ozdabianie.

7. Utrwalenie poznanych części mowy. Rozwijanie zdań. Stopniowanie przymiotnika. Karta

od nauczyciela.

8. Gimnastyka oka i języka – czytanie fragmentu wiersza Władysława Broniewskiego

„Zegary” z podziałem na role i zachowaniem odpowiedniej intonacji. Rozmowa na temat

przeczytanego tekstu.

9. Klasowe wspomnienia. Obejrzenie wystawy fotografii z klas 1. i 2. Opowiadanie o

ważnych sprawach

z pierwszych lat szkolnych na podstawie tekstu „Kronika klasowa”. Elementy notatki

kronikarskiej. Zamiana form czasownika rodzaju męskiego na rodzaj żeński.

10. Piszemy poprawnie – ćwiczenia rozmaite: tworzenie i pisanie wyrazów z cząstką „żar” i

„roz”; układanie zdań z wyrazami, pisownia u w zakończeniach –unek, -unka, -uszek, -uszka,

-utki, -uś, -unia, -uch.

11. Zdrobnienia i zgrubienia wyrazów.

12. Wyrazy z rz niewymiennym – wycinanie ilustracji, uzupełnianie litery w podpisach,

porządkowanie wyrazów według alfabetu. Karta od nauczyciela.

13. Dopisywanie przymiotników do rzeczowników.

Praca domowa: Karty cz. 2 ćw. 5 s. 11, ćw. 7, 8 s. 12. Przynieść część 1 i 2 Podręcznika i kart

ćwiczeń oraz lekturę „O psie, który jeździł koleją”.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no