zajęcia z dnia 30.09.2017

WOP
Tematy
Sprawdzian wiadomości nr 1.
W kręgu kultury szlacheckiej. Powtórzenie wiadomości.
 
 
Uczniowie, którzy nie byli dziś w szkole, będą pisać sprawdzian nr1 na kolejnych zajęciach, czyli 21.10.2017.
Pytania poniżej.

30.09.2017.

Sprawdzian nr 1

 

1. Połącz daty z wydarzeniami. 

Data

Wydarzenie

1226

Koronacja Kazimierza III Wielkiego

1333

Powołanie Akademii Krakowskiej

1364

Bitwa pod Grunwaldem

1377

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski

1385

Objęcie władzy przez Władysława Jagiełłę

1410

Unia polsko- litewska

 

0-12pkt

2. Podkreśl jedno wyrażenie, aby powstało zdanie prawdziwe.

· Koronacja Władysława Łokietka uważana jest za symboliczny koniec (podboju Prusów/ rozbicia dzielnicowego)

· Na czele państwa krzyżackiego stał (król zakonu/  wielki mistrz zakonu)

· Sprowadził Krzyżaków do Polski ( książę Konrad Mazowiecki/ Władysław Łokietek)

· Kraj w którym oficjalnie panował Władysław Jagiełło nosił nazwę (Wielkie Księstwo Litewskie/ Królestwo Węgierskie)

· Pierwszą w Rzeczpospolitej akademię otwarto w ( Poznaniu/ Krakowie)

0-10pkt

3. Wybierz jedną poprawną odpowiedź.

 

· Jakie miasto było stolicą Zakonu Krzyżackiego od 1309 roku?

A Toruń C Malbork

B Poznań D Zamość

· Które państwo zagraża Polsce i ziemiom podległym Władysławowi Jagielle?

A Królestwo Węgierskie C Królestwo Czeskie

B Państwo krzyżackie D Brandenburgia

· W przebudowie Wawelu ważną rolę odegrali włoscy architekci sprowadzeni przez królową

A Bonę Zofię

B Jadwigę Wandę

0-3pkt

Praca domowa
 
 
Na podstawie podręcznika do klasy V przygotować się do sprawdzianu nr 2, który odbędzie się 04.11.2017.
Pytania poniżej.

Sprawdzian nr 2

1. Na jakie grupy dzieliła się polska szlachta?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

0-10 pkt

2. Wyjaśnij terminy:

· demokracja szlachecka ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

· sejm walny ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

· nihil novi …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

· Rzeczpospolita Obojgu Narodów …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

· wolna elekcja …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

· liberum veto ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

· konfederacja targowicka …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

0-14 pkt

3. Wstaw literę P w kratki przy zdaniach prawdziwych a literę F obok zdań fałszywych.

Zgodnie z zasadą liberum veto po śmierci monarchy koronę dziedziczył jego najstarszy syn.

 

W posiedzeniach sejmu walnego brały udział trzy stany sejmujące: senat, izba poselska oraz król

 

Po zawarciu unii lubelskiej Polska i Litwa utworzyły wspólne państwo Rzeczpospolita Obojgu Narodów

 

Pierwszym królem Polski wybranym w wyniku wolnej elekcji był Jan III Sobieski

 

Konfederacja to związek zawierany przez szachtę dla osiągnięcia wspólnego celu

 

Zbrojne wystąpienie szlachty przeciwko władcy nazywa się rokoszem

 

Artykuły henrykowskie to dokument zawierający osobiste zobowiązania nowego króla wobec Polski

 

Uchwała nihil novi wprowadzała w Rzeczpospolitej wolną elekcję

 

 

4. Wybierz informację prawdziwą.

· rozbiór Polski został dokonany w roku (1772/  1765)

· W I rozbiorze wzięły udział (Rosja i Prusy/ Rosja, Austria i Prusy)

· Po I rozbiorze Gdańsk znalazł się w granicach (Rzeczpospolitej/ Prus)

· Posłem, który zasłynął ze swojego protestu przeciwko zatwierdzeniu I rozbioru Polski był (Jan Zamoyski/ Tadeusz Rejtan)

·  Konstytucję 3 maja ogłoszono w roku (1791/ 1792)

0-5 pkt

Język polski

1) Pisownia wyrazów małą i wielką literą

2) Jak napisać list tradycyjny oraz list elektroniczny?

UWAGA:

1)Na kolejne zajęcia proszę przynieść już  podręczniki do klasy VI.

2) W dniu 21 października po lekcjach o godz. 15:00 odbędzie się próba przygotowująca do akademii z okazji Odzyskania Niepodległości. Dotyczy dzieci, które zgłosiły swój udział w akademii.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no