świadectwa

Świadectwa Polskiej Szkoły w Bergen

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i Szkolne Punkty Konsultacyjne nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ewentualnie ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,

2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Może zostać przeprowadzony test sprawdzający wiedzę.

Świadectwa wydawane przez szkoły społeczne mają charakter informacyjny i pomagają dyrekcji szkół w Polsce uporządkować informacje o poziomie znajomości języka polskiego i historii, ewentualnie innego przedmiotu przez dziecko powracające do polskiego systemu edukacji. To potwierdzenie realizowania przez dzieci, podczas pobytu za granicą tzw. programu uzupełniającego dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Najważniejsze są więc wiedza, kompetencje językowe dziecka, stopień znajomości języka polskiego, kontakt z żywym językiem polskim i polonijnymi rówieśnikami a to wszystko oferują polskie szkoły sobotnie. Świadectwa potwierdzą pracę dziecka w polonijnej szkole, ale są miłym dodatkiem a nie konieczną formalnością.


 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no