Klasa 1

02.04.2022

Swobodne wypowiedzi uczniów na temat tekstu i ilustracji w podręczniku. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z ź. Doskonalenie techniki czytania tekstów na różnych poziomach. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania liter ź, Ź na podstawie wyrazu źrebak. Wysłuchanie wiersza Wandy Chotomskiej Zagadki. Wypowiedzi na temat zwierząt żyjących na wsi oraz ich potomstwa. Gimnastyka oka i języka. Nauka pisania zi, Zi na podstawie wyrazów ziarno, Kazio.

Wielkanoc -zwyczaje i tradycje

Praca domowa

karty ćwiczeń-ćwiczenie 2,3 strona 33

ćwiczenie 3 strona 35

ćwiczenie 1 strona 38

podręcznik strona 37-proszę nauczyć się czytać.


25.03.2022

Wypowiedzi na temat wysłuchanego wiersza Juliana Tuwima Dyzio Marzyciel. Ćwiczenia w czytaniu tekstów o różnym stopniu trudno­ści. Wypowiedzi na temat pragnień bohatera. Analiza i synteza wzrokowo-słu­chowa wyrazów z głoską s. Nauka pisania liter s, S na podstawie wyrazów słoń, Stefan. Ćwiczenia w czytaniu sylab. Podawanie nazw czynności wy­konywanych przez bohatera wiersza Jana Brzechwy Leń i wypowiedzi na temat leniu­chowania. Czytanie ze zrozumieniem zdań i ich przepisywanie.Wypowiedzi na temat wysłuchanego ze zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela. Ćwiczenia grafomotoryczne. Wskazywanie wyrazów z ś, si. Ćwiczenia w czytaniu. Nauka pisania liter ś, Ś na podstawie wyrazów śruba, Staś.

Praca domowa

Karty ćwiczeń część 4 strona 6 -ćwiczenie 1,2,3

strona 17 ćwiczenie 3,4,5

Proszę nauczyć się czytać - podręcznik strona 4


12.03.2022

Wypowiedzi na temat ilustracji i tekstu. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z ń, ni. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Twórcze opowiadanie historyjki z wyrazami z ń. Nauka pisania li­tery ń na podstawie wyrazów koń, Mańka. Wysłuchanie miniatury Słoń z cyklu Karnawał zwierząt Camille'a Saint-Saënsa. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wynalazków. Poznanie sylwetki Leonarda da Vinci. Nauka pisania liter ni, Ni na podstawie wyrazów ko­nie, Franio. Czytanie ze zrozumieniem. Układanie wyrazów z poznanych liter. Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 42 ćwiczenie 1,2,3

Podręcznik strona 37 proszę nauczyć się czytać.


19.02.2022

Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską r. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania liter r, R. Nauka pisania liter r, R na podstawie wyrazów robot, Radek. Doskonalenie czytania tekstów na różnych poziomach. Analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z litera­mi r, R.Wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu i ilustracji. Ćwiczenia przygotowujące do wprowadzenia liter f, F. Analiza i synteza wyrazów z gło­ską f. Nauka czytania wyrazów z literami f, F. Ćwiczenia w czytaniu. Zabawa ruchowa "My jesteśmy polarnicy". Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowują­ce do nauki pisania liter f, F. Nauka pisania liter f, F na podstawie wyrazów foka, Franek. Czytanie wyrazów, przeliczanie w nich liter. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Wyszukiwanie na ilustracji i w tekście wyrazów z głoską w. Ćwiczenia grafomotoryczne przygoto­wujące do nauki pisania liter w, W. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską w. Nauka pisania liter w, W na podstawie wyrazów worek, Wojtek.


05.02.2022

Analiza i synteza wyrazów z ch. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Nauka pisania dwu­znaków ch, Ch na podstawie wyrazów choinka, Chaber. Wprowadzenie pojęcia dwuznak. Ćwiczenia słownikowe - praktyczne stosowanie wyrazów z ch w opowiadaniu twórczym.Noworoczne plany oraz marzenia U. i Zenka na podstawie ilu­stracji, tekstu i własnych doświadczeń. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wy­razów z głoską z. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania liter z, Z. Nauka pisania liter z, Z na podstawie wyrazów zegar, Zenek. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

Praca domowa

Proszę uzupełnić ćwiczenia od trony 3 do 7.


22.01.2022

Wielozdaniowe wypowiedzi na temat tego, co dzieje się nocą w mieście na podstawie ilustracji i czytanego tekstu oraz wyobrażeń uczniów. Opisywanie miasta nocą. Rozmowa na temat przystosowania kota do nocnego życia.Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z literami n,N.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 49 ćwiczenie 4i5

ćwiczenie 4 i 5 strona 51


15.01.2022

Rozmowa na temat pomysłów na spędzanie wieczorów z rodziną. Wypowiedzi na podstawie ilustracji, czytanego tekstu i doświadczeń uczniów. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Analiza wzro­kowa wyrazów z głoską p. Pisanie i rysowanie po śladzie jako przygotowa­nie do nauki pisania liter. Nauka pisania liter p, P na podstawie wyrazów ptak, Paweł.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 37 ćwiczenie 4i5

strona 39 ćwiczenie 4


08.01.2022

Wielozdaniowe wypowiedzi na temat ilustracji i wysłucha­nego tekstu z podręcznika. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych pozio­mach. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską ł. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania liter ł, Ł. Nauka pisania liter ł, Ł na podstawie wyrazów łata, Łucja

Praca domowa

Karty ćwiczeń -od strony 24 do 33


11.12.2021

Cyrkowe zagadki. Wyrażanie opinii na temat cyrku na pod­stawie tekstu, ilustracji i doświadczeń ucznia. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską c. Ćwiczenia grafomoto­ryczne. Nauka pisania liter c, C na podstawie wyrazów cyrk, Cyryl.Odpowiedzi na pytanie na podstawie wysłuchanego tek­stu. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską k. Ćwiczenia do­skonalące umiejętność czytania tekstów na różnych poziomach. Pisanie po śla­dzie jako element usprawnienia motoryki małej. Nauka pisania liter k, K na pod­stawie wyrazów kreda, Kama. Wysłuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka W pracowni malarza. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania liter l, L na podstawie wy­razów lalka, Lena.

Praca domowa

Ćwiczenia do strony 22


27.11.2021

Wielozdaniowe wypowiedzi na temat tekstu wiersza Heleny Bechlerowej Święto Zmarłych i opowiadania Dokąd odszedł dziadek? z cyklu "Listy od Hani i Henia". Rozpoznawanie odgłosów jesieni. Nazywanie emocji zwią­zanych z odejściem bliskiej osoby. Ćwiczenia w czytaniu i przepisywaniu.

Rozwiązywanie zagadek. Swobodne wypowiedzi na temat "Jak się ubierać w jesienny, deszczowy dzień?". Tropiciele wiedzy - w dżungli i na pustyni, pora sucha i deszczowa. Doskonalenie umiejętności pisania liter h, H. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.


13.11.2021

Łączenie obrazków z odpowiednimi literami.Pisanie liter i wyrazów.Czytanie wyrazów.Podpisywanie obrazków odpowiednimi wyrazami.

Praca domowa

Uzupełniamy pierwszą część kart ćwiczeń od strony 70 do końca książki.


30.10.2021

Ćwiczenia grafomotoryczne. Ćwiczenia w czytaniu. Nauka pisania liter d, D na podstawie wyrazów dom, Darek. Analiza słuchowa wyrazów z głoską d. Analiza wzrokowa wyrazów z głoską e. Nauka pisania liter e, E na podstawie wyrazów ekran, Ela. Ćwiczenia w czytaniu, pisaniu po śladzie i przepisywaniu liter, wyrazów i zdania z literami e, E.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 68 i 69


25.09.2021

Doskonalenie umiejętności czytania. Nauka pisania liter i, I na podstawie wyrazów irys, Iga. Analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską i. . Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską j. Pisanie i czytanie wyrazów z literą j, J. Łączenie modeli głoskowych z rysunkami. Rysowanie po śladzie.

Praca domowa

Ćwiczenie 1,23,4,5,6,7 strona 46,47,48

Leon

Dziś pierwszaki szkołę już znają.

Z kolegami na przerwach bywają.

Nowa pani też jest miła.

Atmosfera się nieco zmieniła

Aleksander

I tornistry stały się lżejsze.

I pierwszaki jakby weselsze.

Teraz dziarsko idą do szkoły.

Każdy pierwszak jest bardzo wesoły.

Oliwier

My się szkoły nie boimy,

choć i praca czeka nas.

Śmiało do niej dziś wkroczymy,

bo nauki nadszedł czas.

Cezary

Nauczymy się literek,

potem czytać, pisać też

i będziemy mogli sami

już przeczytać każdy wiersz.

Zosia

Nauczymy się też liczyć

i poznamy cały świat.

Będzie czas i na zabawę

każdy więc jest dzisiaj rad.

Kaja

Raz, dwa, trzy - teraz my!

Szkoło, szkoło - otwórz drzwi!

Każdy z nas dobrze wie -

Nadszedł czas , by uczyć się!

Maja

Raz, dwa, trzy - teraz my!

Idę ja i idziesz Ty!

Trzy, dwa , raz - na nas czas!

Maszerujmy do swych klas!

Oliwia i Daniel

Raz ,dwa, trzy - teraz my!

Uczeń - jak to pięknie brzmi!

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć-

na naukę mamy chęć!

Stella

Wśród pierwszaków chodzą

słuchy, narzekają więc maluch,

Powtarzają niewesoło:

Ślub będziemy brać ze szkołą!

Alan Kobiela

Chciał uciekać Grzesio mały,

Ale Konrad, człek bywały,

Wytłumaczył mu : kolego

Ślubowanie - to jest coś innego

Emil, Alan Czyżewski, Ryszard (każdy po dwie linijki)

Musisz przyrzec, że bez przerwy

Będziesz dbał o pani nerwy

Będziesz uczył się starannie,

Zachowywał nienagannie,

Gdy umowa taka stanie,

To jest właśnie ślubowanie!

Wszystkie dzieci uczą się tego wierszyka

Kto ty jesteś?

Polak mały

Jaki znak twój?

Orzeł Biały

Gdzie ty mieszkasz?

Między swymi

W jakim kraju?

W polskiej ziemi

Czym twa ziemia?

Mą ojczyzną

Czym zdobyta?

Krwią i blizną

Czy ją kochasz?

Kocham szczerze

A w co wierzysz?

W Polskę wierzę!

Maja i Kaja

Powiewa flaga ,gdy wiatr się zerwie

 na tej fladze jest biel i czerwień.

Czerwień to miłość, biel serce czyste

Piękne są nasze barwy ojczyste.


18.09.2021

Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską m. Rysowanie po śladzie. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisa­nia liter m, M. Ćwiczenia w czytaniu Wysłuchanie fragmentu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Miłość, radość, lęk. Wypowiedzi uczniów na temat sposobów świętowania urodzin na podstawie własnych doświadczeń, przeczytanego przez nauczyciela tekstu oraz ilustracji zamieszczonej w podręczniku. Analiza i synteza wzrokowo słuchowa wyrazów zawierających głoskę t. Ćwiczenia grafomotoryczne. Wprowadzenie liter t, T na podstawie wyrazów tort, Tymek . Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu.

Praca domowa

Ćwiczenie 1,2,3 strona 38


28.08.2021

Zapoznanie uczniów z treścią opowiadania -Zadanie domowe.Analiza i synteza głoskowa , sylabowa wyrazów z głoską o i a.Wprowadzenie pojęcia głoska.Wprowadzenie liter o,O na podstawie wyrazów okno,Ola.Pisanie po śladzie liter o,O.Pisanie liter a,A po śladzie.

Ćwiczenia w pisaniu po śladzie.Utrwalanie pisania liter o,a.

Praca domowa

Naklej do zeszytu 5 zdjęć w nazwie których słyszysz głoskę o i a.

Karty ćwiczeń strona 27 ćwiczenie 4,5,6

ćwiczenie 1,2,3,4 strona 28 i 29


21.08.2021

Witamy w szkole

Spotkanie z wychowawcą. Informacje organizacyjne, porządkowe. Przedstawienie się dzieci. Rozmowa na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Zabawy integrujące zespół klasowy. Wakacyjne wspomnienia. Analiza sylabowa nazw przedmiotów. Przeliczanie sylab w wyrazach.

Praca domowa

Wytnij z gazet 10 dowolnych zdjęć rzeczy np; telewizor, telefon ,zabawki wklej do zeszytu i narysuj tyle kresek ile jest sylab.