Klasa 1

08.05.2021

1. Wypowiedzi na temat trybu życia ciem. Rozmowa na temat ćmy na podstawie wysłuchanego tekstu i zgromadzonych materiałów. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Analiza słuchowa wyrazów z ć, ci. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania liter ć, Ć na podstawie wyrazu ćma.

2. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Nauka pisania ci (oznaczającego spółgłoskę miękką) na podstawie wyrazów ciasto, Maciek. Ćwiczenie w zapisywaniu wyrazów i zdania ułożonego z plątaninki sylabowej,

3. Wysłuchanie baśni Śpiąca królewna czytanej przez N. Rozmowa na temat bohaterki baśni i jej przeżyć. Opowiadanie baśni na podstawie historyjki obrazkowej. Twórcze tworzenie zakończenia. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z poznanymi spółgłoskami miękkimi.

4. Wysłuchanie tekstu Strach ma wielkie oczy z cyklu "Listy od Hani i Henia". Nazywanie emocji osób przedstawionych na zdjęciach. Wyjaśnianie znaczenia przysłowia ułożonego z rozsypanki wyrazowej.

5. Wprowadzenie liter ż, Ż na podstawie wyrazów żaba, Żaneta. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską ż. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Tworzenie opowiadania twórczego z wykorzystaniem wyrazów z ż. Ćwiczenie grafomotoryczne przygotowujące do pisania liter ż, Ż. Zabawa słowno-ruchowa żabki.

Zad domowe

cz.4 zeszyt ćwiczeń

str 41 zad.4,5

str 42 zad 1,2,3

str 45 zad 3,4


10.04.2021

Słuchanie czytanego przez N. wiersza Joanny M. Chmielewskiej Marcowa cebulka.

Wielozdaniowe wypowiedzi na temat marcowej pogody na podstawie doświadczeń U. i wiersza Joanny Kulmowej W marcu jak w garncu.

Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów.

Czytanie i przepisywanie zdań.

Wysłuchanie utworu Wiosna (cz. I. Allegro) z cyklu Cztery pory roku Antonia Vivaldiego.

Rozmowa na temat pracy lekarza na podstawie doświadczeń U.

Odgrywanie scenki dramowej - "Wzywamy pomoc medyczną".

Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy Żaba.

Scenka dramowa.

Bawimy się w podchody - zabawa ciepło - zimno.

Opisywanie ilustracji w podręczniku.

Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

Formułowanie odpowiedzi na pytania do tekstu.

Nazwy ludzi i rzeczy.

Swobodne wypowiedzi U. na temat ulubionych zabaw. Słuchanie tekstu Zabawa z cyklu "Listy od Hani i Henia". Ocena zachowania bohaterów opowiadania.

Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat powitania wiosny na podstawie tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń.

Doskonalenie techniki czytania tekstów na różnych poziomach. Czytanie i pisanie wyrazów.

Utrwalenie poznanej piosenki Marzec Kucharz.

Swobodne wypowiedzi U. na temat tekstu i ilustracji w podręczniku.

Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z ź.

Doskonalenie techniki czytania tekstów na różnych poziomach.

Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania liter ź, Ź na podstawie wyrazu źrebak.

Wysłuchanie wiersza Wandy Chotomskiej Zagadki.

Wypowiedzi na temat zwierząt żyjących na wsi oraz ich potomstwa.

Gimnastyka oka i języka.

Nauka pisania zi, Zi na podstawie wyrazów ziarno, Kazio.

Zad domowe

Karty ćwiczeń nr 4

str 24 zad. 2/3/4

str 26 zad 2/4

str 29 zad 5


27.03.2021

 1. Rozwiązywanie krzyżówki.

 2. Rozmowa na temat kosmosu na podstawie zgromadzonych informacji i ilustracji.

 3. Nauka na pamięć wiersza Danuty Wawiłow i Natalii Usenko Wyliczanka.

 4. Ćwiczenia w czytaniu globalnym.

 5. Wysłuchanie fragmentu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Wycieczka po Wszechświecie.

 6. Wypowiedzi na temat wysłuchanego ze zrozumieniem tekstu czytanego przez N.

 7. Ćwiczenia grafomotoryczne.

 8. Wskazywanie wyrazów z ś, si.

 9. Ćwiczenia w czytaniu.

 10. Nauka pisania liter ś, Ś na podstawie wyrazów śruba, Staś.

 11. Wysłuchanie fragmentu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Wycieczka po Wszechświecie.

 12. Zdobywanie wiedzy na temat pracy astronautów.

 13. Gimnastyka oka i języka.

 14. Wypowiedzi na temat ilustracji przedstawiającej podróż kosmiczną.

 15. Nauka pisania liter si, Si na podstawie wyrazów siostry, Basia.

 16. Układanie i zapisywanie zdania.

 17. Rozmowa na temat Mikołaja Kopernika i jego odkrycia na podstawie tekstu oraz zgromadzonych materiałów.

 18. Ćwiczenia grafomotoryczne

 19. Wykonanie zająców wielkanocnych.


20.03.2021

 1. Słuchanie tekstu A ja nie mam... z cyklu "Listy od Hani i Henia" i rozmowa o nim.

 2. Czytanie ze zrozumieniem.

 3. Ćwiczenia w pisaniu.

 4. Rozmowa o sposobach spędzania czasu z najbliższymi.

 5. Ważne wynalazki.Wypowiedzi na temat wynalazków i ich roli w życiu człowie­ka.

 6. Rozwiązywanie zagadek.

 7. Rozmowa na temat zagrożeń wynikających z nie­właściwego korzystania z urządzeń technicznych.

 8. Czytanie i pisanie wyrazów.

 9. Podział wyrazów na sylaby.

 10. Konie i koniki. Wypowiedzi na temat ilustracji i tekstu.

 11. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z ń, ni.

 12. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

 13. Twórcze opowiadanie historyjki z wyrazami z ń.

 14. Nauka pisania li­tery ń na podstawie wyrazów koń, Mańka.

 15. Wielcy i mali wynalazcy. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wynalazków.

 16. Poznanie sylwetki Leonarda da Vinci na podstawie filmu wielcy odkrywcy.

 17. Nauka pisania liter ni, Ni na podstawie wyrazów ko­nie, Franio.

 18. Czytanie ze zrozumieniem.

 19. Układanie wyrazów z poznanych liter.

 20. Pudełko pragnień Stefana. Wypowiedzi na temat wysłuchanego wiersza Juliana Tuwima Dyzio Marzyciel.

 21. Ćwiczenia w czytaniu tekstów o różnym stopniu trudno­ści.

 22. Wypowiedzi na temat pragnień bohatera.

 23. Analiza i synteza wzrokowo-słu­chowa wyrazów z głoską s.

 24. Nauka pisania liter s, S na podstawie wyrazów słoń, Stefan.

 25. Praca plastyczna słoń w dżungli.

 26. Wypowiedzi na temat dobrych uczynków i niesienia pomocy innym na podstawie wysłuchanego tekstu Bank dobrych uczynków z cyklu "Listy od Hani i Henia".

 27. Ćwiczenia w pisaniu liter s, S i wyrazów z tymi literami.

 28. Czytanie i przepisywanie wyrazów.

 29. Ćwiczenia w czytaniu sylab.

 30. Podawanie nazw czynności wy­konywanych przez bohatera wiersza Jana Brzechwy Leń i wypowiedzi na temat leniu­chowania.

 31. Wysłuchanie fragmentu powieści Tove Jansson Zima Muminków oraz obejrzenie filmu.

 32. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na podstawie tekstu literackiego. Opowiadanie o spotkaniu wiewiórki i Małej.


13.03.2021

 1. W fokarium. Wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu i ilustracji.

 2. Ćwiczenia przygotowujące do wprowadzenia liter f, F.

 3. Analiza i synteza wyrazów z głoską f.

 4. Nauka czytania wyrazów z literami f, F.

 5. Ćwiczenia w czytaniu.

 6. . Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania liter f, F.

 7. Nauka pisania liter f, F na podstawie wyrazów foka, Franek.

 8. Czytanie wyrazów, przeliczanie w nich liter.

 9. Rodzinne skarby .Wyszukiwanie na ilustracji i w tekście wyrazów z głoską w.

 10. Ćwiczenia grafomotoryczne przygoto­wujące do nauki pisania liter w, W.

 11. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską w.

 12. Nauka pisania liter w, W na podstawie wyrazów worek, Wojtek.

 13. Słuchanie opowiadania Ciasto po prababci z cyklu "Listy od Hani i Henia" czytanego przez N.

 14. Nazywanie emocji związanych z pamiątka­mi rodzinnymi. Czytanie ze zrozumieniem.

 15. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat wyglądu miasta dawniej, dziś i w przyszłości na podstawie ilustracji w podręczniku oraz doświad­czeń U.

 16. Ćwiczenia usprawniające technikę czytania.

 17. Analiza i synteza wzro­kowo-słuchowa wyrazów.

 18. Słuchanie baśni Nowe szaty cesarza Hansa Christiana Andersena.

 19. Bawimy się z Noni.

 20. Opowiadanie historyjki obrazkowej.

 21. Układanie in­nego zakończenia baśni.

 22. Nazywanie emocji bohaterów.


06.02.2021

 1. Opowiadanie o jesiennym spacerze Huberta na podstawie ilu­stracji i tekstu w podręczniku.

 2. Wyszukiwanie przedmiotów, w których nazwach, słychać głoskę h.

 3. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

 4. Bawimy się z Noni - tworzenie dalszego ciągu historyjki na podstawie ilustracji i zgromadzone­go materiału wyrazowego.

 5. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską h.

 6. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania litery h.

 7. Nauka pisania liter h, H na podstawie wyrazów herbata, Hubert.

 8. Rozwiązywanie zagadek.

 9. Tropiciele wiedzy - w dżungli i na pustyni, pora sucha i deszczowa.

 10. Doskonalenie umiejętności pisania liter h, H.

 11. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

 12. Wyrażanie opinii na temat cyrku na pod­stawie tekstu, ilustracji i doświadczeń U.

 13. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

 14. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską c.

 15. Ćwiczenia grafomoto­ryczne.

 16. Nauka pisania liter c, C na podstawie wyrazów cyrk, Cyryl.

 17. Wypowiedzi na temat zimowej pogody i stroju na podstawie ilustracji, czytanego tekstu i doświadczeń U.

 18. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską b.

 19. Czytanie tekstów na różnych poziomach.

 20. Ćwiczenia grafo­motoryczne.

 21. Nauka pisania liter b, B na podstawie wyrazów buty, Bolek.

 22. Analiza i synteza wyrazów z ch.

 23. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

 24. Nauka pisania dwu­znaków ch, Ch na podstawie wyrazów choinka, Chaber.

 25. Wprowadzenie pojęcia dwuznak


30.01.2021

 1. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską k.

 2. Ćwiczenia do­skonalące umiejętność czytania tekstów na różnych poziomach.

 3. Pisanie po śla­dzie jako element usprawnienia motoryki małej.

 4. Nauka pisania liter k, K na pod­stawie wyrazów kreda, Kama.

 5. Ćwiczenia w czytaniu global­nym.

 6. Doskonalenie pisania liter k, K.

 7. Utrwalenie poznanych liter.

 8. Podział wy­razów na sylaby i ich przeliczanie.

 9. Ćwiczenie percepcji słuchowej.

 10. Słuchanie opowiadania Coś do przytulania z cyklu "Listy od Hani i Henia" czytanego przez N.

 11. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat opieki nad zwierzętami na podstawie wysłuchanego tekstu i własnych doświadczeń.

 12. Ćwiczenia w pisaniu.

 13. Wysłuchanie baśni Muzykanci z Bremy Jakuba i Wilhelma Grimm.

 14. Rozmowa na temat odwagi i mądrości jako zalet zwyciężających zło.

 15. Opowiadanie historyjki obrazkowej i porządkowanie kolejności wydarzeń.

 16. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat tego, co dzieje się nocą w mieście na

podstawie ilustracji i czytanego tekstu oraz wyobrażeń U.

 1. Opisywanie miasta nocą.

 2. Rozmowa na temat przystosowania kota do nocnego życia.

 3. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów.

 4. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

 5. Ćwiczenia grafomotoryczne.

 6. Nauka pisania liter n, N na podstawie wyrazów noc, Nuka.

 7. Rozwiązywanie zagadek.

 8. Opowiadanie o własnych do­świadczeniach w hodowli zwierząt domowych.

 9. Rozmowa na temat warunków po­trzebnych do życia zwierzętom domowym.

 10. Troska i odpowiedzialność za warunki życia zwierząt.

 11. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z literami n, N.

 12. Gry planszowe jako sposób spędzania zimowych wieczorów.

 13. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat gier na podstawie ilustracji, czytanego tekstu i doświadczeń U.

 14. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z gło­ską g.

 15. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

 16. Pisanie po śladzie i ćwiczenia grafomotoryczne.

 17. Nauka pisania liter g, G na podstawie wyrazów gra, Genowefa.

Zadanie domowe

Str 15 zad 4, str 16 zad 3, str 45 zad 4, str 56 zad 4, str 58 zad 2, str 59 zad 3

plus karty pracy rozdane przez nauczyciela


23.01.2021

 1. Wypowiedzi na temat ilustracji w podręczniku i wysłuchanego tekstu.

 2. Analiza i synteza głoskowa oraz sylabowa wyrazów z głoską ą.

 3. Nauka pisania litery ą na pod­stawie wyrazów wąsy, gąski.

 4. Analiza słuchowa wyrazów z głoską ą.

 5. Zaznaczanie miejsc występowania głoski ą.

 6. Czytanie ze zrozumieniem.

 7. Próba ustalenia definicji słowa pamiętnik.

 8. Wypowiedzi na temat ilustracji w podręczniku i wysłuchanego tekstu.

 9. Analiza i synteza gło­skowa oraz sylabowa wyrazów. Nauka pisania litery ę na podstawie wyrazów myję, idę.

 10. Praca plastyczna moja pamiątka.

 11. Z wizytą w galerii obrazów: Claude Monet Budynek Parlamentu w Londynie.

 12. Przeprowadzenie eksperymentu tęcza w słoiku.

 13. Ćwiczenia w czytaniu global­nym.

 14. Utrwalenie poznanych liter.

 15. Podział wy­razów na sylaby i ich przeliczanie.

 16. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wyglądu pracowni artysty malarza na podstawie tekstu czytanego przez N.

 17. Podawanie nazw przed­miotów znajdujących się w pracowni malarskiej.

 18. Analiza i synteza słuchowo­-wzrokowa wyrazów z głoską l.

 19. Wysłuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka W pracowni malarza.

 20. Ćwiczenia grafomotoryczne.

 21. Nauka pisania liter l, L na podstawie wy­razów lalka, Lena.

 22. Rozmowa na temat przygotowań do przedstawienia teatral­nego na podstawie tekstu Pan Śrubka.

 23. Przedstawienia kukiełkowe wymyślone przez dzieci.

Zad.domowe

Karta pracy rozdana przez nauczyciela

Karty ćwiczeń cz.1 str 70,71,74 zad 1


5.12.2020

Wigilia klasowa z warsztatami świątecznymi.


28.11.2020

 1. Pisanie i czytanie wyrazów z literą j, J.

 2. Łączenie modeli głoskowych z rysunkami.

 3. Ćwiczenia spostrzegawczości i grafomotoryki.

 4. Ćwiczymy z Noni.

 5. Tropiciele wiedzy - Z czego buduje się domy?

 6. Wypowiedzi U. na temat domów i ich mieszkańców na podstawie własnych obserwacji i ilustracji w podręczniku.

 7. Opowiadanie o swoim wymarzonym domu.

 8. Ćwiczenia grafomotoryczne. Ćwiczenia w czytaniu.

 9. Nauka pisania liter d, D na podstawie wyrazów dom, Darek.

 10. Analiza słuchowa wyrazów z głoską d.

 11. Słuchanie ze zrozumieniem fragmentu książki Marii Kownackiej Plastusiowy pamiętnik.

 12. Udzielanie odpowiedzi w formie zdań.

 13. Uzupełnianie pól poznanymi literami.

 14. Wykonanie postaci Plastusia z plasteliny.

 15. .Rozmowa na temat pomysłów na spędzanie wieczorów z rodziną.

 16. Wypowiedzi na podstawie ilustracji, czytanego tekstu i doświadczeń U.

 17. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

 18. Analiza wzro­kowa wyrazów z głoską p.

 19. Pisanie i rysowanie po śladzie jako przygotowa­nie do nauki pisania liter.

 20. Nauka pisania liter p, P na podstawie wyrazów ptak, Paweł

Zadanie domowe

KARTY PRACY ROZDANE PRZEZ NAUCZYCIELA

KARTY ĆWICZEŃ CZ.1 STR 46 ZAD 1, STR 47 ZAD 3 ORAZ 4, STR 48 ZAD 5,6,7/STR 60 ZAD 1,2 STR 61 ZAD 3,4,5

KARTY ĆWICZEŃ CZ 2

STR 35 ZAD 1 STR 36 ZAD 1,2 STR 37 ZAD 514.11.2020

 1. Oglądanie bajek pt. Mały Patriota oraz Józef Pilsudski.

 2. Bajka pt. Trzy świnki.

 3. Praca plastyczna flaga polski.

 4. Wypowiedzi U. na temat map i ich przydatności.

 5. Słuchanie tekstu czytanego przez N.

 6. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską m.

 7. Rysowanie po śladzie.

 8. Ćwiczenia grafomotoryczne.

 9. Nauka pisa­nia liter m, M.

 10. Ćwiczenia w czytaniu.

 11. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat spektaklu kukiełkowego na podstawie ilustracji i przeczytanego tekstu.

 12. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z y.

 13. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej jako przygotowanie do nauki pisania litery y.

 14. Nauka pisania litery y na podstawie wyrazów łaty, Matylda.

Zad domowe

Karty ćwiczeń cz.1

zad.3, 4 str 31

Zad. 1 i 2 str 32

zad 3 ,4,5 str 33

zad. 5 str 35

Karty ćwiczeń cz.2

zad. 4,5,6 str 29

zad. 2 str 30

zad.3 str 31


17.10.2020

 1. Swobodne wypowiedzi U. na temat różnych sposobów podróżowania na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji.

 2. Analiza i synteza głosko­wa i sylabowa wyrazów z a.

 3. Zabawy grafomotoryczne z literą a.

 4. Wprowadzenie liter a, A na podstawie wyrazów ara, Alek.

 5. Praca plastyczna - ara.

 6. Pisanie liter a, A po śladzie. Analiza słu­chowa wyrazów z głoską a.

 7. Rozmowa na temat wyglądu ogrodu jesienią na podstawie ilustracji w podręczniku.

 8. Zabawa słowno-ruchowa Jesienny masaż.

 9. Nauka pisania liter i, I na podstawie wyrazów irys, Iga.

 10. Analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską i

 11. Wysłuchanie czytanych przez N. wierszy: Marka Głogowskiego Film i Ludmiły Marjańskiej W kinie.

 12. Omówienie wierszy i ilustracji w podręczni­ku.

 13. Słuchanie bajki o Rybaku i złotej rybce.

 14. Ćwiczenia grafomotoryczne.

 15. Analiza wzrokowa wyrazów z głoską e.

 16. Nauka pisania liter e, E na podstawie wyrazów ekran, Ela.

Zadanie domowe

Kartki przekazane przez nauczyciela.