Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Aby zapisać dziecko do Polskiej Szkoły w Bergen, należy:

1) Pobrać ze strony szkoły, wypełnić i podpisać wniosek o przyjęcie dziecka do Polskiej Szkoły w Bergen oraz odesłać na adres: administracja@polskaszkolawbergen.no

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia do Szkoły rodzic/opiekun otrzyma
w ciągu 2 tygodni.

Dnia 25 sierpnia 2024* roku należy:

1) Zgłosić się wraz z dzieckiem do sekretariatu i przedstawić:

- dowody tożsamości - własny i dziecka (dowód osobisty lub paszport)

2) Wypełnić i podpisać otrzymane w sekretariacie dokumenty.

3) Uczniowie aplikujący do klas II - III przejdą w sierpniu testy sprawdzające kwalifikujące do odpowiedniej klasy.

4) Uczniowie aplikujący do klas od IV wzwyż będą przechodzić testy sprawdzające tylko i wyłącznie
w sytuacji, kiedy rodzic lub opiekun prawny będzie miał wątpliwości, do której klasy w Polskiej Szkole dziecko powinno uczęszczać lub jeżeli nauczyciel stwierdzi, że poziom znajomości języka polskiego kwalifikuje dziecko do innej klasy.

Pierwszeństwo do miejsca i kontynuacji nauki w szkole mają uczniowie, którzy uczęszczali do szkoły w roku szkolnym 2023/2024. Warunkiem kontynuacji nauki dzieci uczęszczających do szkoły w poprzednich latach jest uregulowanie zaległych opłat za naukę. Rodzice uczniów kontynuujących naukę w nowym roku szkolnym mają obowiązek zapoznać się z regulaminem przedszkola/szkoły, regulaminem biblioteki
i  harmonogramem dyżurów.

Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc.

* 25 sierpnia 2024 - o ile termin rozpoczęcia roku szkolnego nie ulegnie zmianie z przyczyn od nas niezależnych. 

Świadectwa

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i Szkolne Punkty Konsultacyjne nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ewentualnie ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,

2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Może zostać przeprowadzony test sprawdzający wiedzę.

Świadectwa wydawane przez szkoły społeczne mają charakter informacyjny i pomagają dyrekcji szkół w Polsce uporządkować informacje o poziomie znajomości języka polskiego i historii, ewentualnie innego przedmiotu przez dziecko powracające do polskiego systemu edukacji. To potwierdzenie realizowania przez dzieci, podczas pobytu za granicą, tzw. programu uzupełniającego dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Najważniejsze są więc wiedza, kompetencje językowe dziecka, stopień znajomości języka polskiego, kontakt z żywym językiem polskim i polonijnymi rówieśnikami, a to wszystko oferują polskie szkoły sobotnie. Świadectwa potwierdzą pracę dziecka w polonijnej szkole, ale są miłym dodatkiem a nie konieczną formalnością.