Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Aby zapisać dziecko do Polskiej Szkoły w Bergen, należy:

1) Pobrać ze strony szkoły, wypełnić i podpisać wniosek o przyjęcie dziecka do Polskiej Szkoły w Bergen oraz odesłać na adres: administracja@polskaszkolawbergen.no

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia do Szkoły rodzic/opiekun otrzyma w ciągu 2 tygodni.

Dnia 21 sierpnia 2021* roku należy:

1) Zgłosić się wraz z dzieckiem do sekretariatu i przedstawić:

- dowody tożsamości - własny i dziecka (dowód osobisty lub paszport)

2) Wypełnić i podpisać otrzymane w sekretariacie dokumenty.

3) Uczniowie aplikujący do klas II - III przejdą w sierpniu testy sprawdzające kwalifikujące do odpowiedniej klasy.

4) Uczniowie aplikujący do klas od IV wzwyż będą przechodzić testy sprawdzające tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy rodzic lub opiekun prawny będzie miał wątpliwości, do której klasy w Polskiej Szkole dziecko powinno uczęszczać lub jeżeli nauczyciel stwierdzi, że poziom znajomości języka polskiego kwalifikuje dziecko do innej klasy.

Pierwszeństwo do miejsca i kontynuacji nauki w szkole mają uczniowie, którzy uczęszczali do szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Warunkiem kontynuacji nauki dzieci uczęszczających do szkoły w poprzednich latach jest uregulowanie zaległych opłat za naukę. Rodzice uczniów kontynuujących naukę w nowym roku szkolnym mają obowiązek podpisać Regulamin Szkoły dostępny w sekretariacie, zapoznać się z harmonogramem dyżurów i regulaminem biblioteki.

Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc.

* 21 sierpnia 2021 - o ile termin rozpoczęcia roku szkolnego nie ulegnie zmianie z przyczyn od nas niezależnych. 

Opłaty za szkołę

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 począwszy od 21 sierpnia 2021 do 28 maja 2022 roku opłata roczna za zajęcia w Polskiej Szkole wynosi 5000 kr (za jedno dziecko) lub 8000 kr (za dwoje lub więcej dzieci). Obejmuje to 20 spotkań  w roku szkolnym. 

Opłata wnoszona jest w trzech ratach:

- 1 rata do 03 września 2021 r. w wysokości 2000 kr (1 dziecko) / 3200 kr (2 dzieci)

- 2 rata do 03 grudnia 2021 r. w wysokości 1500 kr (1 dziecko) / 2400 kr (2 dzieci)

- 3 rata do 04 marca 2022 r. w wysokości 1500 kr (1 dziecko) / 2400 kr (2 dzieci)

Każde dziecko, które chce rozpocząć naukę w przedszkolu lub szkole może uczestniczyć w zajęciach próbnych. Zajęcia próbne są bezpłatne, o ile rodzic nie podejmie decyzji o podpisaniu umowy o pobieranie przez dziecko nauki. Po podpisaniu umowy, a tym samym zapisaniu dziecka do szkoły, zajęcia próbne są wliczane do obowiązującej opłaty rocznej. 

Płatności należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 3208 24 03190 z imieniem i nazwiskiem ucznia/uczniów      w temacie. 

Prosimy o dokonywanie regularnych wpłat. W przeciwnym razie dziecko zostanie skreślone z listy uczniów, a zaległości wynikające z podpisanej ze szkołą umowy zostaną przekazane do dalszej egzekucji przez firmę Lindorff.

Jednocześnie przypominamy Państwu, że podpisana umowa obowiązuje przez cały czas nauki dziecka w szkole            i zostaje rozwiązana jedynie poprzez pisemną deklarację rodzica, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa jest jednocześnie deklaracją członkowską, czyli po jej podpisaniu rodzic automatycznie staje się członkiem Stowarzyszenia i ma obowiązek uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Świadectwa

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i Szkolne Punkty Konsultacyjne nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ewentualnie ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,

2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Może zostać przeprowadzony test sprawdzający wiedzę.

Świadectwa wydawane przez szkoły społeczne mają charakter informacyjny i pomagają dyrekcji szkół w Polsce uporządkować informacje o poziomie znajomości języka polskiego i historii, ewentualnie innego przedmiotu przez dziecko powracające do polskiego systemu edukacji. To potwierdzenie realizowania przez dzieci, podczas pobytu za granicą tzw. programu uzupełniającego dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Najważniejsze są więc wiedza, kompetencje językowe dziecka, stopień znajomości języka polskiego, kontakt z żywym językiem polskim i polonijnymi rówieśnikami a to wszystko oferują polskie szkoły sobotnie. Świadectwa potwierdzą pracę dziecka w polonijnej szkole, ale są miłym dodatkiem a nie konieczną formalnością.