Klasa 3a


10.04.2021

Wysłuchanie legendy F. Jankowskiego Bajka o królu ryb. Rozmowa kierowana pytaniami na podstawie komiksu. Stosowanie wielkiej litery w imionach, nazwiskach, tytułach. Podanie przykładów bohaterów realistycznych, fantastycznych, wydarzeń rzeczywistych, prawdopodobnych i fantastycznych i ich zapisywanie. Układanie zdań-nalepek według kolejności wydarzeń i ich naklejenie. Ustne opowiadanie legendy o królu ryb zgodnie z ułożonym planem. Wskazywanie cech króla i rybaka. Zaznaczanie ich kolorami. Tworzenie i zapisywanie wyrazów utworzonych z magicznej maszyny. Ćwiczenia w zapisie przeczenia "nie" z przymiotnikami i przysłówkami.

Praca domowa

Proszę nauczyć się czytać -podręcznik strona 60 i 61.

Podręcznik ćwiczenie strona 37

Karty ćwiczeń strona 27 ćwiczenie 2

Ćwiczenie 2 strona 29

Ćwiczenie 3,4,5 strona 30


27.03.2021

Odczytanie informacji dotyczących rozwoju ludzkiej mowy. Łączenie wypowiedzi dziecka z jego wiekiem. Łączenie strzałkami kolejnych etapów opanowywania mowy. Formułowanie wypowiedzi na temat sposobu komunikowania swoich potrzeb w różnym wieku dziecka. Wykonanie ćwiczenia zgodnie z podanymi wskazówkami i szczegółowej obserwacji.Zapoznanie się z informacją na temat słowników i ich rodzajów. Uzupełnianie nalepkami odmiany czasownika przez osoby w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Rozmowa ukierunkowana pytaniami w odniesieniu do przeczytanego wierszaM. Strzałkowskiej Mowa polska. Leksykon. Wyjaśnienie znaczenia wyrazu artykulacja. Utrwalanie pisowni czasowników z przeczeniem "nie". Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem. Dopisywanie zakończeń zdań zgodnie z treścią wiersza Mowa polska. Ćwiczenia w wyrazistym czytaniu utworzonych zdań. Odczytywanie i zapisywanie wyrazów utworzonych z plątaninki literowej. Utrwalanie pisowni "nie" z czasownikami. Odczytanie, zapisanie wyjaśnienie ukrytego zdania-przysłowia. Uzupełnianie tabeli na podstawie treści zadania i ilustracji. Zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędami. Rozmowa na temat poprawnej polszczyzny. Zapoznanie się z treścią opowiadania G. Kasdepke Poszedłem czy poszłem? Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki w odpowiedniej formie z wykorzystaniem ilustracji - podpowiedzi. Uzupełnianie luk w podpisach do ilustracji. Praktyczne stosowanie zamiany czasowników z rodzaju żeńskiego na rodzaj męski i odwrotnie. Zapisywanie zdań. Tworzenie wyrazów z podanych sylab. Znaki interpunkcyjne.Wielkanoc-zwyczaje i tradycje.

Praca domowa

Proszę nauczyć się czytać-Mowa polska- podręcznik część 4 strona 6

Karty ćwiczeń-strona 3 ćwiczenie 1,2,3

Ćwiczenie 1,2,3 strona 5

Ćwiczenie 6 strona 9


20.03.2021

Pisanie wyrazów z "ch" wymieniającym się na "sz". Układanie i odczytywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej. Dopisywanie wyrazów z "ch" zgodnie z poznanymi zasadami. Wysłuchanie ze zrozumieniem i rozmowa na podstawie tekstu G. Kasdepke Uwaga na słońce! Układanie hasła z liter znajdujących się w labiryncie. Pisanie zakończeń zdań na podstawie poznanego tekstu. Zapoznanie z postacią historyczną - Witem Stwoszem. Czytanie komiksu Legenda o hejnale i wysłuchanie legendy Przerwany hejnał. Wskazywanie czasu i miejsca akcji oraz bohatera legendy. Ocena postawy hejnalisty z wieży mariackiej. Układanie planu wydarzeń do wysłuchanej legendy Przerwany hejnał.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 72 i 73 dla chętnych strona 75

Proszę nauczyć się czytać -Kameleon-podręcznik strona 114

Proszę przynieść 4 część podręcznik ,karty ćwiczeń

-materiały do wykonania ozdób wielkanocnych

Będziemy robić wafelkowy przekładaniec każdy przynosi coś do posmarowania np. :dżem, czekoladę ,talerz , nóż.


13.03.2021

Kamuflaż-ćwiczenia w czytaniu,rozmowa o maskowaniu się zwierząt.Kłamstwo ma krótkie nogi-czym różni się zapis dialogu od inscenizacji.Kłamstwo w przysłowiach polskich.Oto jest Kasia i jakie to wszystko ciekawe-ćwiczenia w czytaniu.


20.02.2021

Wysłuchanie baśni J. Porazińskiej O dwunastu miesiącach. Wypowiedzi uczniów na temat treści baśni. Ćwiczenia w wyrazistym czytaniu fragmentów baśni. Określenie czasu, miejsca akcji oraz wskazanie bohaterów utworu. Uzupełnianie metryczki książki. Pisownia wielką literą imion, nazwisk i tytułów. Rozwiązywanie rebusu. Ustalenie kolejności zdarzeń baśni O dwunastu miesiącach. Redagowanie i zapisywanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat wybranego wydarzenia. Łączenie nazw miesięcy i darów, które otrzymała główna bohaterka. Zapisywanie nazw miesięcy w roku. Opowiadanie baśni O dwunastu miesiącach na podstawie ustalonej kolejności wydarzeń. Wyszukiwanie w tekście zdań opisujących wybraną bohaterkę baśni. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Układanie i zapisywanie zdań opisujących strój wybranej bohaterki. Dopisywanie przymiotników jako wyrazów określających bohaterki baśni. Stopniowanie przymiotników. Uzupełnianie tekstu liczebnikami w odpowiedniej formie.

Praca domowa

Ćwiczenie 5,6 strona 33

ćwiczenie 3 strona 34


06.02.2021

Rozwiązywanie rebusu.Jan Brzechwa -Szelmostwa lisa Witalisa.CH wymienne na sz ,ch po spółgłoskach.Rzeczowniki rodzaj męski,żeński i nijaki.

Praca domowa

Strona 8,9,10,11-karty ćwiczeń


30.01.2021

Zasady pisowni rz, ż. Dopisywanie do czasowników odpowiednich przysłówków. Rozwiązywanie rebusów. Dopisywanie przymiotników do przysłówków. Rozwiązywanie krzyżówki.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 47 ćwiczenie 4,5

Strona 48 ćwiczenie 1,2,3.

Proszę przynieść podręcznik część 1 i 2.


23.01.2021

Słuchanie czytanego przez nauczyciela fragmentu opowiadania U. Starka Czy umiesz gwizdać, Joanno? Rozmowa na temat ostatniego pożegnania bliskich osób i uczuć, jakie towarzyszą tym chwilom. Uzupełnianie planu wydarzeń.Odczytywanie zdania z plątaninki wyrazowej. Ćwiczenia w pisaniu z pamięci. Łączenie w pary wyrazów różniących się jedną literą. Dopisywanie przymiotników do podanych rzeczowników. Układanie i zapisywanie zdań z podanych wyrazów.Rodzaje rzeczowników. Ćwiczenia utrwalające pisownię "rz" po spółgłoskach Opisywanie etapów życia człowieka na podstawie tekstu w podręczniku i własnych obserwacji. Swobodne wypowiedzi na temat zmian zachodzących w wyglądzie i sposobie życia człowieka. Rozmowa na temat dbałości o zdrowie jako warunku prawidłowego rozwoju człowieka. Stopniowanie przymiotników. Wysłuchanie opowiadania Przeprowadzka z cyklu "Listy od Hani i Henia". Różnice między miejscem, w którym obecnie mieszka Nina, a tym do którego się przeprowadza. Ćwiczenia w stopniowaniu przymiotników. Pisownia wyrazów z "ó" niewymiennym. Czytanie ze zrozumieniem. Wyodrębnianie zwrotów kojarzących się z przeprowadzką. Odczytywanie zdania z plątaninki wyrazowej i wyjaśnianie jego znaczenia. Formułowanie odpowiedzi na pytanie: "Co zrobić, aby przyjaźń przetrwała?".

Praca domowa

Proszę nauczyć się czytać podręcznik strona 56 i 57.

Karty ćwiczeń strona 29 ćwiczenie 2

Karty ćwiczeń strona 34 ćwiczenie 1,2

Strona 37 ćwiczenie 3,4


05.12.2020

Utrwalenie pisowni wyrazów o zakończeniach: -unek, -unka, -uszek, -uszka, -utki, -uś, -unia, -uch. Gimnastyka oka i języka. ". Utrwalenie pojęć: rodzaj żeński, rodzaj męski, rodzaj nijaki. Czytanie tekstu ze zrozumieniem. Wyróżnianie czasowników. Ćwiczenia ortograficzne utrwalające pisownię wyrazów z "u". Zapisywanie rzeczowników z podziałem na nazwy osób, zwierząt, roślin i rzeczy. Czytanie wierszy o zasadach ortograficznych. Układanie wyrazów z rozsypanki sylabowej. Uzupełnianie w tekście wyrazów z lukami zgodnie z poznanymi zasadami ortograficznymi .Przymiotniki co określają na jakie pytania odpowiadają.Boże Narodzenie -zwyczaje i tradycje.

Praca domowa

Proszę nauczyć się czytać podręcznik strona 112,113.

Karty ćwiczeń strona 74 ćwiczenie 1,2

Strona 76 ćwiczenie 2

Strona 79 ćwiczenie 2

Na następne zajęcia proszę przynieść karty ćwiczeń i podręcznik część 2 .


28.11.2020

Omówienie pisowni wyrazów z "ó". Układanie wyrazów z sylab oraz porządkowanie ich zgodnie z poznanymi zasadami pisowni. Pisownia wyrazów z "ó" wymiennym i niewymiennym, w zakończeniach -ów, -ówka. Ćwiczenie w pisaniu ze słuchu. Uzupełnianie tabeli czasownikiem w określonym czasie. Odmiana czasowników przez osoby.

Praca domowa

Naucz się czytać -podręcznik strona 57

Karty ćwiczeń strona 44 ćwiczenie 3

Strona 47 ćwiczenie 4,5

Na następne zajęcia proszę przynieść kolorowe kartki ,nożyczki ,klej będziemy robić kartki ,ozdoby świąteczne.


14.11.2020

Święto Niepodległości. Opisywanie rzeczy i osób(jakie elementy powinien zawierać opis osoby, przedmiotu). Na co trzeba zwrócić uwagę, kiedy opisuje się wygląd człowieka? Rzeczowniki- liczba pojedyncza, liczba mnoga, rodzaj męski, żeński i nijaki.

Praca domowa

Ćwiczenie 1 strona 32 -karty ćwiczeń

Naucz się czytać -Szczur i gbur-strona 45 podręcznik.


24.10.2020

Nazywanie charakterystycznych elementów krajobrazu górskiego na podstawie ilustracji i tekstu W wysokich górach. Tatrzański Park Narodowy. Wyszukiwanie w tekście W. Mikołuszko Góry w Polsce informacji na temat powstawania gór. Opisywanie cech charakterystycznych gór w Polsce. Rozwiązywanie krzyżówki,uzupełnianie zdania hasłem. Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem. Pisownia nazw gór wielką literą. Znaki spotykane na górskich szlakach. Zapisywanie wyrazów z podziałem na sylaby. Zwierzęta i rośliny żyjące na terenach górskich. Wypowiedzi uczniów na temat warunków życia, kultury i tradycji mieszkańców Podhala na podstawie tekstu i ilustracji w podręczniku. Opis stroju góralskiego. Gwara góralska. Nazywanie i podpisywanie elementów kultury góralskiej. Uzupełnianie tekstu rzeczownikami w odpowiedniej formie gramatycznej. Pisownia wyrazów z "ó" niewymiennym. Poznanie postaci wybitnej polskiej himalaistki Wandy Rutkiewicz. Wysłuchanie czytanej przez nauczyciela legendy M. Berowskiej O śpiących rycerzach w Tatrach. Czytanie ze zrozumieniem komiksu opowiadającego historię o śpiących rycerzach. Wymienianie bohaterów lektury. Określanie miejsca wydarzeń. Opowiadanie przygody Jędrusia. Uzupełnianie metryczki lektury. Poznanie cech legendy. Ustalanie kolejności zdarzeń w legendzie. Wyszukiwanie czasowników w zdaniach.

Praca domowa

Opisz swoją ulubioną zabawkę(strona 32 podręcznik).Naucz się czytać -Zoologiczny talent. Dokończ przepisywać tekst o rycerzu.

Karty ćwiczeń strona 26 ćwiczenie 2,3

Strona 27 ćwiczenie 4,5,6.


17.10.2020

Redagowanie odpowiedzi na zaszyfrowane pytanie. Porządkowanie wyrazów według kolejności alfabetycznej. Uzupełnianie kwadratów odpowiednimi samogłoskami i odczytywanie powstałych wyrazów. Ćwiczenia w pisaniu z pamięci. Wysłuchanie Wiersza na pocieszenie N. Usenko. Wypowiedzi na temat uczuć towarzyszących uczniom po powrocie z wakacji. Czytanie wiersza z odpowiednią intonacją. Czytanie ze zrozumieniem. Przepisywanie wybranych fragmentów wiersza i wyjaśnianie ich znaczenia. Dzielenie wyrazów na głoski, litery, sylaby. Opisywanie wakacji wybranymi przymiotnikami. Układanie i zapisywanie zdania z rozsypanki wyrazowej. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat map na podstawie ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń. Mapa fizyczna Polski. Legenda mapy. Praktyczne określanie kierunków świata. Układanie i zapisywanie wyrazów rozpoczynających się podaną sylabą. Uzupełnianie zdań skrótami.

Praca domowa

Proszę nauczyć się czytać-Góry w Polsce-podręcznik strona 22

Przepisz wyrazy z podręcznika strona 13- ó wymienne na o,e,a

Karty ćwiczeń strona 17 -ćwiczenie 5,6,7

Ćwiczenie 2 strona 1826.09.2020

Układa­nie nazw symboli narodowych z rozsypanek literowych. Czytanie ze zrozumie­niem. Utrwalenie pisowni wielką literą nazw państw i narodowości. Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Utrwalenie pisowni wielką literą wyrazów w tytułach oraz imion i nazwisk. Zapoznanie się z definicją legendy. Przypomnienie wiadomości o czasowniku ,rzeczowniku, przymiotniku. Rozwiązanie rebusu i zapisanie hasła. Czytanie ze zrozumieniem zdań i wskazywanie ich właściwego zakończe­nia. Samodzielne układanie i zapisywanie zdań na temat przygotowanej niespo­dzianki. Układanie i zapisywanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Wskazywa­nie rzeczowników i czasowników w zdaniach. Redagowanie i zapisywanie pytań do zapisanych zdań.

Praca domowa

Proszę nauczyć się czytać-O ludziku podróżniku-podręcznik klasa 2 część 5 strona 44.

Karty cwiczeń strona 58 ćwiczenie 1,2,3 strona 59 ćwiczenie 3

Strona 60 ćwiczenie 1,2 strona 61 ćwiczenie 5

Dla chętnych strona 62,63,64,65

Na następne zajęcia przynosimy część 1 klasa 3-podręcznik ,karty ćwiczeń.