Tematy zajęć w klasie 5

25.05.2024

J. polski

Pisownia z nie-.

 • omówienie pisowni czasowników, rzeczowników i przymiotników z przedrostkiem nie


Historia

Krótki test powtórzeniowy.

Początki demokracji szlacheckiej w Polsce.

Skąd wzięła się szlachta w Polsce.

Przywileje szlacheckie - powolna utrata władzy królewskiej na rzecz magnaterii.

Swobodna dyskusja o obietnicach wyborczych. Dlaczego politycy chętniej obiecują, że coś komuś dadzą, niż np.obniżą podatki?

Ps. Na ostatnich zajęciach ŻADNE z dzieci nie miało zadania domowego. Powiedzieli, że rodzice im nie przekazali, że jest….


Zajęcia 20.04.2024

1. Spotkanie w klasie, omówienie planu dnia.

2. Udział w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja:

- udział w akademii

- zabawy ruchowe

- quiz wiedzy o Konstytucji 3 Maja.

3. 80. rocznica bitwy o Monte Cassino

- zapoznanie z historią na podstawie filmików i zdjęć,

- omówienie znaczenia maków jako symbolu pamięci o bohaterstwie polaków, wysłuchanie piosenki "Czerwona maki na Monte Cassino",

- wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem.

4. Konstytucja 3 maja

- podsumowanie tematu na podstawie prezentacji

- wspólne rozwiązywanie zadań w formie multimedialnej.

Praca domowa:

- Czytanie ze zrozumieniem - "Kalendarium - Święto Narodowe Trzeciego Maja".


Czas na refleksję. (13 kwietnia)

Podsumowanie lektury - ``Wladca Lewawu`

Zasady interpunkcji przed spójnikami - omowienie, zadania online, pdr. s.220

`Katarynka` Boleslaw Prus - doskonalenie czytania na glos, analiza utworu, pdr. s. 255

Zadnia domowe:

4/221, 4,5,6/258


Historia

Krótki test powtórzeniowy z ostatnich dwóch lekcji.

Polska po śmierci Władysława Jagiełły.

 • Koronacja 10-letniego syna Jagiełły na polskiego króla Władysława III, sprawowanie rządów w Polsce przez radę pod przewodnictwem biskupa Zbigniewa Oleśnickiego.

 • Obwołanie na króla Węgier 16-letniego Władysława III – uwikłanie Polski w konflikt z Turcją. Sukcesy w wojnie z Turcją, zakończone jednak przegraną bitwą pod Warną w roku 1444, w której król Polski i Węgier ginie i zostaje mu nadany przydomek Warneńczyk.

 • Obwołanie królem Polski drugiego syna Jagiełły, Kazimierza zwanego Jagiellończykiem, który był już Wielkim Księciem Litewskim. Mocna władza króla, który znacząco ograniczył wpływ bogatej szlachty. Ślub z córką cesarza Austrii, arcyksiężniczką habsburską Elżbietą , która zostanie w przyszłości nazwana "Matką królów"*.

 • Wygranie "wojny trzynastoletniej" z Zakonem Krzyżackim dzięki m.in. wojskom zaciężnym, na które złożyły się miasta "krzyżackie" chcące przejść pod władzę Polski. Odzyskanie Pomorza Gdańskiego wraz z zamkiem w Malborku i terenów obecnej Warmii i Mazur. Państwo zakonne zmuszone zostało do bycia polskim lennikiem, a jego stolicą został Królewiec.

 • *Jej synowie panowali w czterech państwach: Polsce, Litwie, Czechach i Węgrzech. W sumie urodziła 13 dzieci.

Zadanie domowe (na 25 maja)

Ocena z tego zadania będzie miała wpływ na ocenę roczną.

1. Napisz samodzielnie (około dwie strony w zeszycie), którego z poznanych królów Polski cenisz najbardziej i dlaczego. Opisz jego najważniejsze dokonania. Oraz, którego króla uważasz za najgorszego. Również wyjaśnij dlaczego. Osoby, które nie będą mogły 25 maja uczestniczyć w zajęciach, mogą pracę przesłać do mnie na meila: maciejdi@poczta.fm

2. Przeczytaj otrzymane na ostatnich zajęciach podsumowanie kilku ostatnich lekcji. Przygotuj się na krótki test z informacji w nim zawartych.


06.04.23

Historia

Polska po śmierci Kazimierza Wielkiego.

 • Zgodnie z umową z Kazimierzem Wielkim, po jego bezpotomnej śmierci (brak męskiego, oficjalnego potomka), królem Polski zostaje król Węgier.

 • Koronacja siostrzeńca Kazimierza Wielkiego, Ludwika Andegaweńskiego (na Węgrzech zwanego Wielkim)na króla Polski. Unia personalna Polski i Węgier.

 • Koronacja w roku 1384, dwa lata po śmierci króla Ludwika jego córki, jedenastoletniej Jadwigi na podstawie umowy ze szlachtą - przywilej koszycki (początek znacznego wzrostu znaczenia szlachty). Pokojowe odzyskanie Rusi Halickiej z rąk węgierskich.

 • Wybór przez polskich możnych księcia litewskiego Jagiełłę, na męża dla Jadwigi. Podpisanie porozumienia w Krewie w roku 1385, na mocy którego Jagiełło zobowiązał się, że się ochrzci oraz dokona tego cała Litwa – odebranie Krzyżakom pretekstu do dalszych ataków na Litwę. Wg porozumienia Litwa m.in. miała wypuścić wszystkich polskich jeńców oraz miała zostać wcielona do Polski.

 • Śmierć królowej Jadwigi w roku 1399, w kilka dni po śmierci nowo narodzonej córki.

 • Powstanie w 1409 roku na Żmudzi przeciw Krzyżakom, którym pomocy udzieliła Litwa, a następnie Polska jako jedną z przyczyn wojny z Zakonem.

 • Zwycięska bitwa pod Grunwaldem w roku 1410 wojsk polskich, litewskich oraz najemników z Czech z wojskami Zakonu Krzyżackiego (wojska zakonne plus rycerze z całej Europy). Początek upadku potęgi Krzyżaków.

Zadanie domowe.

Przeczytaj podsumowania lekcji z historii od 13 stycznia (od czasów Bolesława Krzywoustego)


16.03.2024

Historia

Polska pod rządami Kazimierza Wielkiego.

 • sytuacja polityczna: od północy zagrażają nam Krzyżacy, od południa Czesi, a od zachodu Brandenburgia.

 • dyplomacja zamiast wojen: zjazd w Wyszehradzie króla Polski, Czech i Węgier. Odstąpienie praw do polskiej korony przez króla Czech w zamian za zrzeczenie się przez Polskę praw do Śląska i jednorazową, gigantyczną opłatę. Procesy przeciwko Krzyżakom o zwrot Pomorza Gdańskiego, zakończone pokojem z Zakonem. Przyłączenie do Polski Rusi Halickiej, bo bezpotomnej śmierci jej księcia. Podczas 37 lat panowania Kazimierza Wielkiego powierzchnia Polski powiększyła się ponad dwukrotnie.

 • Reformy Kazimierza Wielkiego: próby ujednolicenia prawa we wszystkich dzielnicach. Likwidacja księstw na rzecz województw. Potwierdzenie Statutu Kaliskiego, który nadawał odrębne przywileje Żydom. Budowa sieci zamków wzdłuż granic państwa i budowa ponad stu nowych miast, a 27 zostało otoczone murami wzmocniła obronnie państwo, ale kosztem olbrzymiej inflacji poprzez psucie monety i monopolizacji jej wybijania przez Kazimierza Wielkiego.

 • Powstanie Akademii Krakowskiej w 1364 roku jako efekt m.in. zapotrzebowania państwa na nowych urzędników.

 • Wzrost znaczenie pozycji Polski w Europie. Zjazd monarchów europejskich w Krakowie.

Zadanie domowe.

Przeczytaj rozdział 4: Unia polsko - litewska (str.208-215) Przypominam, aby dzieci obejrzały film "Krzyżacy"


Mitologia grecka kontynuacja. (9.03)

 • `Mit o Deadlu i Ikarze` - quiz, wprowadzenie pojęc realizm i idealizm, charakterystyka postaci

 • `Mit o Tezeuszu i Ariadnie`- ustna analiza mitu, gramatyczne zadania do mitu

 • `Mit o Heraklesie`- analiza mitu, charakterystyka postaci

 • zasady pisowni h i ch - zadania z podrecznika i karty pracy

 • wprowadzenie zasad pisowni z i rz - zadania z podrecznika

Zadanie domowe: karty pracy - pisownia ch i h, zadanie 8/195


10.02.2024

J. polski

 • Co to jest mit, a co to mitologia?

 • Wspólne, głośne przeczytanie "Mitu o powstaniu świata" – uwaga na marginesie: część dzieci potrafi płynnie, wyraźnie i głośno czytać. Ale spora grupa ma z tym problemy. Wydaje mi się, że warto, aby z dziećmi od czasu do czasu poćwiczyć głośne czytanie prostych tekstów po polsku, aby wyrobili sobie odpowiednią dykcję i artykulację.

 • Krótka analiza przeczytanego mitu, charakterystyka greckich bogów

 • "Mit o Syzyfie" – charakterystyka postaci Syzyfa, jego uczynku oraz kary, którą otrzymał. Co to są związki frazeologiczne na przykładzie "syzyfowej pracy".

 • Uczestnictwo klasy w szkolnej akcji "Wiersz na 2 Maja – Dzień Flagi i Polonii"

 • Zabawa w Kalambury.

Zadanie domowe.

Karty pracy - Interpunkcja

Przeczytaj w domu mity z podręcznika s.228, 232

Historia

 • Pierwsze próby zjednoczenia ziem polskich zakończone koronacją w Gnieźnie księcia Wielkopolski Przemysła II na króla Polski (we władaniu Wielkopolska i Pomorze Gdańskie). Zamordowany w niecały rok po koronacji. Pierwszy król od 219 lat – po Bolesławie Szczodrym.

 • Nieudane próby przejęcia władzy przez Władysława Łokietka zakończone jego ucieczką z Polski.

 • Wacław II, król Czech, kolejnym królem Polski, koronowany w Gnieźnie w roku 1300, zjednoczył pod swoją władzą większość dawnych ziem polskich (bez Mazowsza i Śląska). Wprowadzony przez niego urząd starosty mamy do dziś.

 • Powrót do kraju Władysława Łokietka, który wykorzystując niepokoje w kraju oraz zaangażowanie Wacława II w zdobycie władzy na Węgrzech dla swego syna, rozpoczął przejmowanie władzy. Śmierć Wacława II i rok później jego syna ułatwiają mu pełne zdobycie władzy.

 • Umacnianie władzy w kraju, odbieranie władzy w miastach z rąk niemieckiego mieszczaństwa na rzecz polaków po buncie wójta Alberta. Utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Krzyżaków. Koronacja w Krakowie Władysława Łokietka na króla Polski w roku 1320.

 • Konflikty z Krzyżakami. Próba odzyskania Pomorza Gdańskiego, wygrana pod Płowcami w 1331 r. Utrata rodzinnych Kujaw. Śmierć 72 letniego króla w 1333 roku

Zadanie domowe.

Przeczytaj rozdział o Kazimierzu Wielkim.

Korzystając z książki i Internetu, napisz krótką notatkę o Zakonie NMP zwanym Krzyżakami.

Obejrzyj film "Krzyżacy" wspólnie z kimś z rodziny (rodzic, dziadek lub babcia, wujek itp.), który będzie mógł w trakcie filmu wytłumaczyć trudne słowa, wątki i kontekst historyczny.


03.02.24

J. polski

Przypomnienie podstawowych informacji o rzeczownikach. Ćwiczenia w odmianie.

Odmiana przez przypadki. Ćwiczenia w odmianie własnych imion oraz dowolnych wyrazów.

Rozmowy o kinie i filmie. Co to są Oscary. Za co się je przyznaje.

Zabawa w nominowanie dowolnych filmów do Oscara i przyznanie nagród w kategorii najlepszy film, aktor i za efekty specjalne.

Zadanie domowe

Nauczę się recytować zwrotki.

https://docs.google.com/document/d/1utaz0DLsf7_EZGZI1nK39onAoVA4tromO4hlpGT327M/mobilebasic 


Historia

Rozbicie dzielnicowe w Polsce.

Początkowy podział kraju na pięć głównych dzielnic w początkowym okresie, aż do ponad dwudziestu księstw w drugiej połowie XIII w.

Sprowadzenie Zakonu NMP zwanych Krzyżakami do Polski przez Konrada Mazowieckiego w 1226 roku

Najazdy Mongołów, zwanych w Europie Tatarami.

Wyprawy krzyżowe -krucjaty. Podstawowe informacje.

Zakony rycerskie. Templariusze, Krzyżacy. Dlaczego powstały.

Zadanie domowe.

Zgodnie z umową z dziećmi, na następne zajęcia wszyscy przeczytają rozdział 1 i 2 z części VII – strony 192 do 202


11. W kręgu wierzeń słowiańskich (13 stycznia)


Historia

Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.

Podsumowanie okresu panowania Bolesława Krzywoustego

 • odzyskanie Pomorza Zachodniego (Kołobrzeg i Szczecin) oraz Gdańskiego

 • ogłoszenie statutu zwanego testamentem o podziale kraju pomiędzy synów i ustalenie władzy zwierzchniej zwanej senioratem.

Przypomnienie jakich Polska miała władców od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego.

Wprowadzenie w system średniowieczny. Dawne zawody.

Zadanie domowe.

Przeczytaj rozdział 6 str.183, oraz Tajemnice sprzed wieków str.188


10. Spotkanie z lekturą – Magiczne drzewo. (6 stycznia)

Ustne omówienie lektury na podstawie prezentacji. Quiz z treści lektury. Karty pracy (np. napisanie planu wydarzeń, instrukcja obsługi Czerwonego Krzesła, omówienie bohaterów)

https://view.genial.ly/607496e92eb39f0da8eec6f1/presentation-cykl-lekcji-magiczne-drzewo-czerwone-krzeslo 

Film na podstawie lektury https://www.youtube.com/watch?v=9stSHpkZSlg 

Zadanie domowe:

1.Uzupełnij zadania do komiksu.

2. Napisz krótki list, w którym zachęcisz kolegę lub koleżankę do przeczytania książki "Magiczne drzewo. Czerwone krzesło". Pamiętaj, żeby zachować wszystkie elementy listu (data, miejscowość, zwrot grzecznościowy, podpis). Twój list musi mieć również wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Nie zapomnij również o tym, że zaimki typu Cię, Ciebie, Tobie, Was piszemy od wielkiej litery.


9. Spotkanie Bożonarodzeniowe (9 grudnia)

 • konwersacja na temat Bożego Narodzenia w Polsce i Norwegii

 • przygotowanie do wspólnego kolędowania

 • warsztaty plastyczne

 • wspólny poczęstunek

Zad. dom. Zapoznam się z lekturą Andrzeja Maleszki Magiczne Drzewo. Czerwone krzesło.

Historia

Sprawdzenie zadania domowego.

Dlaczego świętujemy Boże Narodzenie?

Tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe dawne i współczesne.

Potrawy wigilijne polskie i norweskie.

Święty Mikołaj - czy istniał naprawdę? Bari we Włoszech - miasto Biskupa Mikołaja.

Odwiedziny "Świętego Mikołaja" w klasie.

Zadanie domowe.

Kolędnicy w Polsce i tradycja Julebukk w Norwegii. Zrób notatkę o obu tradycjach. Czym są, jak są celebrowane, czym się różnią, skąd pochodzą.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.


8. Opis krajobrazu. (25 listopada)

· Dyktando ó i u

· https://www.youtube.com/watch?v=oAyRl0bWRFY 

· (Fragmenty "Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz s. 164, 167)

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/pan-tadeusz.pdf - s.25

 • karty pracy na podstawie tekstu

· Opis krajobrazu

Uczeń: - określa, jakie są etapy sporządzania opisu krajobrazu (podręcznik s. 170)

 • redaguje opis krajobrazu, biorąc pod uwagę: informacje ogólne, rozmieszczenie elementów krajobrazu, emocje wywołane widokiem

 • wykorzystuje w opisie wyrazy bliskoznaczne

 • stosuje przymiotniki określające kolory, kształty

 • posługuje się sformułowaniami określającymi położenie i ukształtowanie terenu oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów krajobrazu

 • wyraża emocje wywołane widokiem

 • zachowuje odpowiednią kompozycję w wypowiedzi pisemnej

 • wydziela akapity w wypowiedzi pisemnej

· Stworzenie krajobrazu - praca plastyczna na podstawie tekstu

· Opis obrazka

Zadanie domowe: opis krajobrazu np. widok z okna


Historia

Polska za czasów Bolesława Krzywoustego.

-przejęcie władzy przez Władysława Hermana, brata wygnanego Bolesława Szczodrego

- słabość Hermana i niewspółmierny wpływ na władcę jego palatyna Sieciecha

- otrucie syna Bolesława Szczodrego, po narodzinach legalnego syna Hermana, Bolesława Krzywoustego

- uznanie nieprawego, pierwszego syna Hermana, Zbigniewa za prawowitego po buncie części możnych

- pierwszy podział Polski na dwie dzielnice na rzecz Zbigniewa i Krzywoustego, po konflikcie synów z Hermanem

- smierc Hermana i początek konfliktu między przyrodnimi braćmi - sukces Krzywoustego

- na polecenie Krzywoustego, oślepienie Zbigniewa i jego śmierć.

- umacnianie władzy nad dzielnicami przez Bolesława Krzywoustego

Zadanie domowe.

Zadzwoń do najstarszej osoby w Twojej rodzinie, która mieszka w Polsce i po rozmowie zrób krótką notatkę: jakie tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia były popularne za jego czasów, a które teraz zanikają lub nie występują.


7. Obchody 11 listopada. (11 listopada)

· Wstęp: https://www.youtube.com/watch?v=ZqwsjEg20RY 

· Krótkie podsumowanie i wypełnienie kart pracy

https://zpe.gov.pl/a/11-listopada---co-to-za-dzien/DWNsr6bKA 

· Praca plastyczna - kotyliony

https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA&list=PLWDc9K9e0ufYQsJueLCjx5hsPy9AHB7Dc&index=7 

· Przygotowanie do dyktanda - pisownia ó i u


Historia

Podstawowe informacje o 11/11:

Dlaczego 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości? Jak i na jak długo doszło do jej utarty? Jak I wojna światowa przyczyniła się do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Średniowieczne zawody: płatnerz.

Zajęcia w "mini kuźni".

Własnoręczne wykuwanie mieczyków i szabelek zgodnie z polskim hymnem "szablą odbierzemy"

Klasowe odśpiewanie naszego hymnu na zakończenie prac.

Zadanie domowe:

Przeczytaj kolejny rozdział w podręczniku o Bolesławie Krzywoustym str.179-182.

Nie zapomnij przeczytać także podpisy pod ilustracjami.


6. Przystanek historia – przedstawienie przykładowej legendy. (28 października)

· Pisownia ó i u – podręcznik s. 140-143

· https://www.youtube.com/watch?v=eAIohkEYPKE

· Definicja legendy

· "O Wandzie, co nie chciała Niemca" Marian Orłoń s.148

· "Prawdziwa opowieść o Królu Kraku i Królewnie Wandzie" Łukasz Kamykowski s. 152

· Przykładowe legendy

O Lechu, Czechu i Rusie…

https://www.youtube.com/watch?v=drf1k3LQ1bM&pp=ygUSY28gdG8gamVzdCBsZWdlbmRh 

Historia

Sprawdzenie zadania domowego.

Polska za czasów Bolesława Szczodrego (nazwanego w XIX w. Śmiałym )

 • Walka o odzyskanie suwerenności poprzez powstrzymywanie ekspansji niemieckiej w Europie. Osadzenie na tronach Rusi i Węgier przyjaznych sobie władców.

 • Poparcie papieża w jego konflikcie z cesarzem niemieckim.

 • Koronacja gnieźnieńska w 1076 r na trzeciego króla Polski.

 • Bunt możnych krakowskich na czele z biskupem Stanisławem przeciw silnej władzy króla.

 • Skazanie i śmierć biskupa Stanisława.

 • Ucieczka króla na Węgry w roku 1079 i niewyjaśniona śmierć w 1082 r.

Zadanie domowe

Przypomnij sobie cały tekst polskiego hymnu. Wpisz do zeszytu pierwsze dwie zwrotki oraz refren i naucz się ich na pamięć.


5. Dzień Patrona. Tworzę mój statek. (21 października)

. · Zapoznanie się z historią Marynarki Wojennej RP oraz praca plastyczna `Mój statek`

· https://www.youtube.com/watch?v=imo4x46cGws 

· https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/wodowanie-odek/ 

· https://www.youtube.com/watch?v=X3O8DXiXHKY 

· https://samequizy.pl/ile-wiesz-o-polskiej-marynarce-wojennej/ 

· Wprowadzenie pisowni ó i u


Historia:

Sprawdzenie zadania domowego.

Test powtórzeniowy (wyszedł nieźle) – osoby, których nie było na zajęciach napiszą test na kolejnych.

Polska po śmierci Bolesława Chrobrego.

- pozostawienie kraju skłóconego ze wszystkimi sąsiadami;

- niezadowolenie mieszkańców Polski obciążonych nadmiernymi daninami (podatkami) w celu sfinansowania wojen;

Koronacja Mieszka II na drugiego króla Polski w 1025 roku

- kontynuacja wojennej polityki ojca;

- atak na Polskę połączonych sił cesarstwa niemieckiego od zachodu i wojsk rusińskich od wschodu (jak widać, skoordynowane ataki na Polskę od zachodu i wschodu mają długa tradycję);

- przejęcie władzy przez "Bezpryma" - pierworodnego syna Bolesława Chrobrego. Odesłanie insygniów królewskich cesarzowi;

- śmierć "Bezpryma" i powrót Mieszka II – utrata suwerenności na rzecz Niemiec;

Bezkrólewie po śmierci Mieszka II od roku 1034 do 1039

- bunt społeczny "dołów" przeciwko elitom;

- najazd wojsk czeskich i spustoszenie Wielkopolski w roku 1038, utrata Śląska;

- praktyczny zanik instytucji państwowych i kościelnych na ziemiach polskich;

Odbudowa Polski przez Kazimierza Odnowiciela.


4. W świecie filmu. Ludzie filmu. (30 września)

Pisownia ą i ę - karty pracy

· https://www.youtube.com/watch?v=2U_WUhr_j4o  

· https://wordwall.net/resource/56395947/ą-czy-ę

· https://wordwall.net/resource/481520/ortografia-ą-om-ę-en 

Zapoznanie się z procesem tworzenia filmu

· https://view.genial.ly/607358f7b50a9b0d60e3f152/presentation-w-swiecie-filmu 

· https://jamboard.google.com/d/1dLpJDMnmKMju2KIF0I-KmOpSjTHJQikTRbp3Oo05RwI/viewer?f=0 

· Gra ``Czółko`` na podstawie banku słówek związanych z filmem

· Zabawa w kino

· Zadanie domowe: karty pracy `Poplątane przysłowia` i `Związki wyrazowe` 


Historia

Polska za czasów Bolesława Chrobrego:

 • Zdobycie i utrwalenie władzy po wypędzeniu żony Mieszka I, Ody wraz z przyrodnimi braćmi,

 • Pierwszy święty na ziemiach polskich - misja i męczeństwo biskupa Wojciecha. Znaczenie faktu posiadania świętego w ówczesnej Europie

 • Zjazd Gnieźnieński w roku 1000 – przybycie cesarza niemieckiego Ottona III do Polski (na marginesie, to kolejna pokojowa wizyta innego niemieckiego przywódcy nastąpi w roku 1994), plany pokojowego zjednoczenia Europy przez Ottona III i oparcia odrodzonego Imperium Rzymskiego na czterech królestwach: Galii, Italii, Germanii i Sclavini czyli całej słowiańszczyzny. Utworzenie podlegającej tylko Papieżowi polskiej struktury kościelnej.

 • Wyniszczająca wojna polsko – niemiecka po śmierci cesarza Ottona III (z przerwami 16 lat)

 • Podboje Bolesława Chrobrego: zdobycie tronu czeskiego, zajęcie Moraw (Słowacja), zdobycie Kijowa i osadzenie na tronie podległego sobie księcia

 • Bolesław Chrobry pierwszym królem Polski. Formalna koronacja w roku 1025.

Zadanie domowe.

Korzystając z internetu, napisz krótką notatkę o najstarszym wizerunku orła, jako znaku polskiego władcy (str.165)

Przygotuj się na krótki sprawdzian powtórzeniowy na podstawie trzech rozdziałów z podręcznika (str.160/174)

Przeczytaj rozdział 4: Kryzys i odbudowa państwa polskiego (str.175-178)


3. Mój idol. (16 września)

· Quiz w grupach – definicje z rozdziału pierwszego i drugiego

· Karty pracy "Jaka forma?'' https://www.superkid.pl/czasownik-cwiczenia 

· Pisownia wyrazów z -by

https://www.umiemypolski.pl/dyktanda-pisownia-czastek-bym-bys-by-1/221 

· "Lewy. Chłopak, który zachwycił świat¨ Yvette Żółtowska- Darska s. 110-113

· Prezentacja i zadania online do tekstu

https://view.genial.ly/5fb6162945d0f66d1a03d014/presentation-chlopiec-ktory-chcial-zostac-pilkarzem-droga-lewego-do-slawy 

· "20 najbardziej wpływowych nastolatków" Justyna Suchecka s.114-116

· Mój idol – prezentacja idola w klasie

Zadanie domowe: Karty pracy "Wspomnienia z wakacji" i "Co robię? Uzupełniam!"

Historia 
Sprawdzenie zadania domowego.

Przypomnienie geografii regionów Polski oraz najważniejszych miast – praca z mapą.

Początki państwowości polskiej za czasów Mieszka I.

Film "Piastowski kozak – Mieszko I" z cyklu "Historia bez cenzury".

Podsumowanie lekcji o Mieszku I piosenką w wykonaniu "T-raperów znad Wisły".

Zadanie domowe.

Napisz, korzystając z Internetu oraz podręcznika, dlaczego Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest?

Przeczytaj cały (także podpisy zdjęć, ciekawostki etc.) rozdział "Polska Bolesława Chrobrego" str.170-174


2. Świat internetowy. Prosta sprawa czy zagwozdka? (2 września)

· Quizlet

https://quizlet.com/pl/314666963/polski-gloski-i-litery-flash-cards/?setIdOrUsername=314666963 

· `Wielki wybuch, czyli K kontra K` Barbara Kosmowska, Grzegorz Kasdepke

· Współczesne sposoby komunikowania się st.40

· Konwersacje na temat mediów społecznościowych, znajomości internetowych oraz spędzania czasu `w necie´ a `w realu`

· Analiza wraz z uczestnikami zajęć profile z portalu społecznościowego

https://edukacjamedialna.edu.pl/media/catalogue/attachment/kim-jestem-w-internecie/Wizerunek_w_sieci.pdf 

· Karty pracy https://edukacjamedialna.edu.pl/media/catalogue/attachment/kim-jestem-w-internecie/Kim_jestem_w_internecie.pdf 

· Omówienie korzyści i zagrożeń korzystania z mediów społecznościowych

· Karty pracy

https://zpe.gov.pl/a/chytre-szyfry---w-kregu-skrotowcow-i-emotikonow/DAz4psa7p 

· Napisanie maila do przyjaciela a nauczyciela

Zad. Domowe

1. Napisz maila do kolegi lub koleżanki (60 -80 słów)

2. Stwórz mema


1. Żegnajcie wakacje. Witajcie szkolni przyjaciele! (26 sierpnia)

· zajęcia integracyjne

· konwersacje na temat wakacji – wakacyjne przygody i wspomnienia (mapa myśli)

· pocztówka z wakacji

· "Przyjaciele" A.Mickiewicza

· Cechy opowiadania

· Zajęcia ruchowe


Historia

Cyfry rzymskie - przypomnienie i ćwiczenia w ich zapisywaniu i odczytywaniu.

Słowianie - krótka charakterystyka, mitologia Słowian.

Uwaga. Na zajęciach 2/9 nie będzie lekcji historii. Na dwóch kolejnych zajęciach język polski będzie skrócony o jedną godzinę na rzecz historii.

Zadanie dom. (na 16/9)

Przeczytaj z podręcznika rozdział VI cz.1 i 2 str.160 -169

Napisz cyframi rzymskimi minimum 3 daty urodzenia np.swoich rodziców, rodzeństwa, znajomych.

Dla chętnych na dodatkową ocenę:

Przeczytaj komiks Kajko i Kokosz pt. Szkoła latania

Napisz krótką notatkę po co Kajko, Kokosz i Mirmił udali się na Łysą Górę, a korzystając z Internetu napisz co, wg dawnych Słowian znajdowało się na Łysej Górze.

Komiks dostępny w całości na stronie: https://sp1olawa.szkolnastrona.pl/download/pl/2020/06/kajko-i-kokosz-szkola-latania-1975.pdf