Liceum


25.09.2021

Historia

Temat: Rozbicie dzielnicowe.

 1. Zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami Polski okresu XII-XIV w.

 2. Zapoznanie uczniów z krainami historyczno-geograficznymi w czasach rozbicia dzielnicowego.

 3. Wyjaśnienie przyczyn politycznych rozbicia kraju.

 4. Przedstawienie sylwetki Bolesława III Krzywoustego i najważniejszych władców z okresu rozbicia dzielnicowego.

 5. Okoliczności sprowadzenia Krzyżaków do Polski.

 6. Omówienie następstw politycznych i gospodarczych rozbicia, przedstawienie zagrożeń zewnętrznych (Marchia Brandenburska, Zakon Krzyżacki, Mongołowie).

 7. Wyjaśnienie znaczenia pojęć: władza patrymonialna, testament, dzielnica, seniorat, senior (princeps), dzielnica senioralna.


18.09.2021

Historia

Temat: Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej.

 1. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z poprzedniej lekcji - czytanie ze zrozumieniem.

 2. Załamanie się państwa piastowskiego.

 3. Zanik hierarchii kościelnej.

 4. Kazimierz - odnowiciel państwa - praca z tekstem i mapą.

 5. Zjednoczenie ziem i wewnętrzna odbudowa państwa.


28.08.2021

Historia

Temat: Początki państwa polskiego.

 1. Postać Mieszka I.

 2. Analiza tekstów źródłowych (Thietmar, Gall Anonim, Ibrahim ibn Jakub).

 3. Organizacja państwa Mieszka I.

 4. Chrzest Polski - skutki religijne, polityczne i cywilizacyjne.

 5. Zapoznanie z postacią Bolesława Chrobrego.

 6. Misja św. Wojciecha.

 7. Zjazd gnieźnieński - analiza tekstów źródłowych.

 8. Koronacja Bolesława Chrobrego.

 9. Porównanie obszaru państwa polskiego za Mieszka I i Bolesława Chrobrego - praca z mapą.

 10. Quiz historyczny (Historia dla Polonii)

 11. Zapisanie notatki.


21.08.2021

Historia

Temat: Słowianie.

 1. Wyjaśnienie okoliczności pojawienia się Słowian w Europie.

 2. Organizacja społeczna Słowian i ustrój plemion. Zapoznanie z pojęciami wiec i drużyna.

 3. Wierzenia Słowian - obejrzenie filmu o wierzeniach na platformie Historia dla Polonii.

 4. Omówienie życia codziennego Słowian.

 5. Praca z mapą - omówienie plemion Polan i Wiślan.

 6. Quiz historyczny (Historia dla Polonii).

 7. Zapisanie notatki.