Liceum

02/04/2022

Historia

Temat: Bitwa pod Wiedniem.

 1. Imperium Osmańskie - rozwój na przestrzeni dziejów.

 2. Plany podboju kraju Habsburgów.

 3. Prośby Austriaków o pomoc w obronie Wiednia.

 4. Wyprawa Jana III Sobieskiego. Zwycięstwo nad Turkami.

 5. Analiza obrazu Jana Matejki "Bitwa pod Wiedniem".

 6. Podsumowanie.

Praca domowa:

Nauczenie się całego hymnu polskiego.


26/03/2022

Historia

Temat: Wolne elekcje.

 1. Przypomnienie najważniejszych polskich władców okresu średniowiecza. Monarchia dziedziczna.

 2. Wyjaśnienie, czym była monarchia elekcyjna.

 3. Analiza procesu wybierania króla na przykładzie elekcji Henryka Walezego - praca z tekstem źródłowym.

 4. Zapoznanie z postaciami Henryka Walezego, Jana III Wazy, Ernesta Habsburga.

 5. Pacta conventa i artykuły henrykowskie - analiza fragmentów tych dokumentów.

 6. Krótkie przedstawienie sylwetek 11 królów elekcyjnych.

Temat: Potop szwedzki.

 1. Krótka historia Inflant.

 2. Wazowie i Jagiellonowie - analiza drzewka genealogicznego.

 3. Zygmunt III Waza królem Polski.

 4. Roszczenia do tronu szwedzkiego i wpływy nad Morzem Bałtyckim przyczyną konfliktu.

 5. Bitwa pod Kircholmem.

 6. 1655-1660 - potop szwedzki - praca z mapą.

 7. Obrona Częstochowy - poznanie postaci Augustyna Kordeckiego.

 8. Zapoznanie z postacią Stefana Czarnieckiego.

 9. Pokój w Oliwie.

 10. Skutki wojny.


12.03.2022

J. polski

Temat 1: Związki frazeologiczne z wyrazem ręka. (1h)

Temat 2: Ćwiczenia gramatyczne. (1h) 

Zadanie domowe: 

Ćwiczenia C str. 28- Kto, do kogo i w jakiej sytuacji mógłby wypowiedzieć następujące słowa? Jakie emocje towarzyszą nadawcy takiej wypowiedzi?(Uczniowie otrzymali materiały na zajęciach)


12/03/2022

Historia

Temat: Unia lubelska.

 1. Przypomnienie kim był Władysław Jagiełło i wyjaśnienie, jak zmieniały się granice państwa litewskiego.

 2. Sytuacja geopolityczna Polski i Litwy w XV i XVI w.

 3. Przypomnienie okoliczności zawarcia unii w Krewie - unia personalna.

 4. Wojny z Księstwem Moskiewskim.

 5. Okoliczności zawarcia unii realnej między Polską a Litwą.

 6. Rzeczpospolita Obojga Narodów.


19.02.2022

J. polski

Temat 1: Reklamacja towaru. (1h)

Temat 2: Pisanie skargi. (1h)

Zadanie domowe:

Doceń, zanim stracisz...- rozumienie tekstu pisanego - XIII Proszę uważnie przeczytć tekst, a następnie zaznaczyć właściwe znaczenie wyrażeń, zgodnie z podanym przykładem. (Uczniowie otrzymali materiały na zajęciach)

Historia

Temat: Demokracja szlachecka.

 1. Tło powstania stanu szlacheckiego.

 2. Przywileje i obowiązki szlachty - analiza przywilejów: cerekwicko-nieszawskiego, piotrkowskiego, konstytucji Nihil novi, przywileju koszyckiego, czerwińskiego i jedlnieńsko-krakowskiego.

 3. Pospolite ruszenie.

 4. Struktura społeczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów i charakterystyka pozostałych stanów.

 5. Sejmiki ziemskie.

 6. Sejm walny.

 7. Senat i miasta sejmowe.

Praca domowa:

Wyjaśnij, co oznacza powiedzenie: Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie.


05/02/2022

Historia

Temat: Polska ostatnich Jagiellonów.

 1. Analiza drzewka genealogicznego Jagiellonów.

 2. Okoliczności objęcia władzy w Polsce i na Węgrzech przez Władysława III.

 3. Objęcie władzy na Litwie przez Kazimierza Jagiellończyka.

 4. Tekst źródłowy: Filippo Kallimach Historia o królu Władysławie (opis bitwy pod Warną) - analiza.

 5. Przypomnienie najważniejszych faktów z rządów Kazimierza Jagiellończyka (klątwa Jagiellończyka).

 6. Omówienie rządów Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta - ćwiczenia interaktywne.

 7. Przypomnienie pojęcia renesansu.

 8. Zamek Królewski na Wawelu przykładem sztuki renesansowej w Polsce.

 9. Królowa Bona - charakterystyka postaci. Życie dworskie.

 10. Jan Matejko "Zawieszenie dzwonu Zygmunta" - analiza obrazu.

 11. Polscy humaniści.

J. polski

Temat 1: Związki frazeologiczne ze słowem noga. (1h)

Temat 2: Podziękowania. (1h)

Zadanie domowe: 

Ćwiczenie G str. 24/Opisz sytuacje, w jakich mogłyby być użyte następujące wypowiedzi. Zaznacz, kto i do kogo mógłby to powiedzieć. (Uczniowie otrzymali materiały na zajęciach) 


22/01/2022

Historia

Temat: Wielka wojna z zakonem krzyżackim - rozwinięcie i uzupełnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.

 1. Polityka i cele krzyżaków - Żmudź, Litwa, Nowa Marchia.

 2. Powstanie na Żmudzi.

 3. Przygotowania do wojny.

 4. Bitwa pod Grunwaldem - analiza wydarzenia, praca z mapą i tekstami źródłowymi.

 5. Oblężenie Malborka.

 6. Pokój w Toruniu - 1411 r.

 7. Narastanie konfliktów z krzyżakami.

 8. Wzmocnienie pozycji państwa polsko-litewskiego (przyłączenie Żmudzi do Litwy).

 9. Wzmocnienie związków między Polską i społeczeństwem Prus

 10. Znaczenie Pomorza - eksport zboża, produktów leśnych, taniego sukna, import lepszego gatunkowo sukna angielskiego do Polski.

 11. Rozwój Gdańska i Torunia.

 12. Powstanie Związku Pruskiego.

 13. Inkorporacja Prus - Kazimierz Jagiellończyk - rozpoczęcie wojny.

 14. Klęska pod Chojnicami.

 15. Osamotnienie Polski (słabość wojsk, brak pieniędzy)

 16. Wykupienie Malborka z rąk krzyżackich.

 17. Sukcesy militarne Polski pod koniec wojny.

 18. Pokój w Toruniu - 1466 r. i jego znaczenie.

Język polski

Temat 1: Dyktando, ćwiczenia gramatyczno- leksykalne. (1h)

Temat 2: Zgłoszenie wypadku do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. (1h) 

Zadanie domowe:

Ćwiczenie G str. 24/ W podanych wyrażeniach niektóre elementy zostały błędnie użyte. Popraw je. (Uczniowie otrzymali kartki na zajęciach)

Ćwiczenie 5 str. 31

Proszę uzupełnić formularz zgłoszenia wypadku w imieniu jednej z osób na podstawie tekstów b-d.


15/01/2022

Historia

Temat: Jagiellonowie

 1. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z ostatniej lekcji.

 2. Omówienie monarchii Kazimierza Wielkiego.

 3. Kazimierz Wielki jako wielki budowniczy.

 4. Założenie uniwersytetu w Krakowie.

 5. Sprawa następstwa tronu.

 6. Rządy andegaweńskie w Polsce.

 7. Jadwiga i Jagiełło.

 8. Unia Polski z Litwą w Krewie - 1385 r.

 9. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim.

 10. Bitwa pod Grunwaldem.

 11. Oblężenie Malborka.


11.12.2021

Historia

Temat: Władysław Łokietek i zjednoczenie państwa.

 1. Przypomnienie sytuacji Polski w okresie rozbicia dzielnicowego.

 2. Próby zjednoczenia ziem polskich - Henryk IV Probus, Przemysł II.

 3. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski.

 4. Zapoznanie z postacią Władysława Łokietka i jego roli w jednoczeniu ziem polskich.

 5. Walki z Krzyżakami i Mongołami.

 6. Koronacja Władysława Łokietka.


27.11.2021

Uczniowie uczestniczyli w próbie do ślubowania , ślubowaniu oraz imprezie po ślubowaniu.


25.09.2021

Historia

Temat: Rozbicie dzielnicowe.

 1. Zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami Polski okresu XII-XIV w.

 2. Zapoznanie uczniów z krainami historyczno-geograficznymi w czasach rozbicia dzielnicowego.

 3. Wyjaśnienie przyczyn politycznych rozbicia kraju.

 4. Przedstawienie sylwetki Bolesława III Krzywoustego i najważniejszych władców z okresu rozbicia dzielnicowego.

 5. Okoliczności sprowadzenia Krzyżaków do Polski.

 6. Omówienie następstw politycznych i gospodarczych rozbicia, przedstawienie zagrożeń zewnętrznych (Marchia Brandenburska, Zakon Krzyżacki, Mongołowie).

 7. Wyjaśnienie znaczenia pojęć: władza patrymonialna, testament, dzielnica, seniorat, senior (princeps), dzielnica senioralna.


18.09.2021

Historia

Temat: Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej.

 1. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z poprzedniej lekcji - czytanie ze zrozumieniem.

 2. Załamanie się państwa piastowskiego.

 3. Zanik hierarchii kościelnej.

 4. Kazimierz - odnowiciel państwa - praca z tekstem i mapą.

 5. Zjednoczenie ziem i wewnętrzna odbudowa państwa.


28.08.2021

Historia

Temat: Początki państwa polskiego.

 1. Postać Mieszka I.

 2. Analiza tekstów źródłowych (Thietmar, Gall Anonim, Ibrahim ibn Jakub).

 3. Organizacja państwa Mieszka I.

 4. Chrzest Polski - skutki religijne, polityczne i cywilizacyjne.

 5. Zapoznanie z postacią Bolesława Chrobrego.

 6. Misja św. Wojciecha.

 7. Zjazd gnieźnieński - analiza tekstów źródłowych.

 8. Koronacja Bolesława Chrobrego.

 9. Porównanie obszaru państwa polskiego za Mieszka I i Bolesława Chrobrego - praca z mapą.

 10. Quiz historyczny (Historia dla Polonii)

 11. Zapisanie notatki.


21.08.2021

Historia

Temat: Słowianie.

 1. Wyjaśnienie okoliczności pojawienia się Słowian w Europie.

 2. Organizacja społeczna Słowian i ustrój plemion. Zapoznanie z pojęciami wiec i drużyna.

 3. Wierzenia Słowian - obejrzenie filmu o wierzeniach na platformie Historia dla Polonii.

 4. Omówienie życia codziennego Słowian.

 5. Praca z mapą - omówienie plemion Polan i Wiślan.

 6. Quiz historyczny (Historia dla Polonii).

 7. Zapisanie notatki.