Logopeda


Poradnia logopedyczna przy Polskiej Szkole w Bergen powstała z myślą o dzieciach dwujęzycznych. W ramach współpracy oferujemy Państwu zajęcia logopedyczne wspomagające prawidłowy rozwój mowy oraz terapię dla dzieci z trudnościami w nauce.

Ze względu na szeroki zakres uprawnień naszych specjalistów oferujemy Państwu:

- terapię wad wymowy związanych z:
leczeniem ortodontycznym,
rozszczepem wargi oraz podniebienia,
nieprawidłowościami w budowie anatomicznej narządów artykulacyjnych;
- terapię zaburzeń mowy związanych z nieprawidłowym słuchem;
- terapię jąkania;
- emisję, higienę głosu oraz technikę mówienia;
- terapię zaburzeń połykania;
- rehabilitację stawów skroniowo-żuchwowych.

Nasi specjaliści:

Sylwia Kolasa – logopeda, fizjoterapeuta. Specjalizuje się w rehabilitacji stomatologicznej, ortodontycznej, laryngologicznej, oraz onkologicznej obszaru głowy i szyi. W swojej pracy logopedycznej wykorzystuje techniki oraz metody fizjoterapeutyczne m.in.: masaż, mobilizację, drenaż limfatyczny, kinesiotaping, terapię punktów spustowych, terapię czaszkowo-krzyżową, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe.

- certyfikowany terapeuta Terapii CranioSacral Upledgera (CST I)
- certyfikowany terapeuta Kinesio Taping (KT1&KT2)
- certyfikowany terapeuta Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej
- certyfikat ukończenia kursu „Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej” prowadzonego przez mgr Barbarę Sambor
- certyfikat ukończenia kursu „Zaburzenia głosu u profesjonalistów” prowadzonego przez dr Agatę Szkiełkowską
- certyfikat ukończenia kursu „Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną” prowadzonego przez dr Łukasza Czubaszewskiego i mgr Piotra Szałańskiego
- certyfikat ukończenia kursu „7 Europejski Kurs Nowotworów Głowy i Szyi” w Poznaniu
 

Marta Jędryka – logopeda, pedagog i oligofrenopedagog. Zajmuje się badaniami i działaniami praktycznymi w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej, w tym:
-Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
-Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
-Terapia osób larengektomowanych
-Diagnoza i terapia dzieci/dorosłych  jąkających się oraz z afazją

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnymi deficytami rozwojowymi, jak np., z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Downa oraz porażeniem mózgowym. Wspiera dzieci dwujęzyczne w nauce czytania i pisania Metodą Strukturalną.

Poradnia logopedyczna przy Polskiej Szkole w Bergen powstała z myślą o dzieciach dwujęzycznych. W ramach współpracy oferujemy Państwu zajęcia logopedyczne wspomagające prawidłowy rozwój mowy oraz terapię dla dzieci z trudnościami w nauce.

Ze względu na szeroki zakres uprawnień naszych specjalistów oferujemy Państwu:

- terapię wad wymowy związanych z:
leczeniem ortodontycznym,
rozszczepem wargi oraz podniebienia,
nieprawidłowościami w budowie anatomicznej narządów artykulacyjnych;
- terapię zaburzeń mowy związanych z nieprawidłowym słuchem;
- terapię jąkania;
- emisję, higienę głosu oraz technikę mówienia;
- terapię zaburzeń połykania;
- rehabilitację stawów skroniowo-żuchwowych.

Nasi specjaliści:
Małgorzata Młynarska – logopeda, surdologopeda, balbutolog. Specjalizuję się w terapii jąkania, stale współpracując z Polskim Związkiem Jąkających się. W terapii jąkania z wykorzystuje metody Arutiunian oraz terapię integracji sensorycznej, trening słuchowy, terapię pedagogiczną oraz psychologiczną. (www.jakanie.planeta-edu.pl)
- certyfikowany terapeuta II stopnia do diagnozowania i prowadzenia terapii jąkania „Metoda trwałej normalizacji mowy” prof. Lilii Harutyunyan
- certyfikat ukończenia doskonalenia zawodowego nauczycieli „Ćwiczenia integrujące, Krytyczne etapy rozwojowe” prowadzonego przez Jur ten Hoopen
- certyfikat ukończenia szkolenia „Komunikacja interpersonalna” organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Centrum CBT
- certyfikat z „Diagnozy i Terapii Jąkania” ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy „Kwestionariuszem Cooperów” i „Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się” prowadzący mgr Mieczysław Chęciek
- certyfikat ukończenia warsztatów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz Inaczej" organizator Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej
- certyfikat ukończenia szkolenia "Kinezjologii Edukacyjnej" metoda dr Paula Dennisona organizator Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
- certyfikat ukończenia kursu "Podstawy pracy z rodziną" - OŚRODEK SZKOLEŃ SYSTEMOWYCH DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW

Sylwia Kolasa – logopeda, fizjoterapeuta. Specjalizuje się w rehabilitacji stomatologicznej, ortodontycznej, laryngologicznej, oraz onkologicznej obszaru głowy i szyi. W swojej pracy logopedycznej wykorzystuje techniki oraz metody fizjoterapeutyczne m.in.: masaż, mobilizację, drenaż limfatyczny, kinesiotaping, terapię punktów spustowych, terapię czaszkowo-krzyżową, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe.
- certyfikowany terapeuta Terapii CranioSacral Upledgera (CST I)
- certyfikowany terapeuta Kinesio Taping (KT1&KT2)
- certyfikowany terapeuta Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej
- certyfikat ukończenia kursu „Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej” prowadzonego przez mgr Barbarę Sambor
- certyfikat ukończenia kursu „Zaburzenia głosu u profesjonalistów” prowadzonego przez dr Agatę Szkiełkowską
- certyfikat ukończenia kursu „Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną” prowadzonego przez dr Łukasza Czubaszewskiego i mgr Piotra Szałańskiego
- certyfikat ukończenia kursu „7 Europejski Kurs Nowotworów Głowy i Szyi” w Poznaniu

Marta Jędryka – logopeda, pedagog i oligofrenopedagog. Zajmuje się badaniami i działaniami praktycznymi w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej, w tym:
-Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych 
-Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych
-Terapia osób larengektomowanych
-Diagnoza i terapia dzieci/dorosłych  jąkających się oraz z afazją
 
Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnymi deficytami rozwojowymi, jak np., z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Downa oraz porażeniem mózgowym. Wspiera dzieci dwujęzyczne w nauce czytania i pisania Metodą Strukturalną.

 

 

**Wspieranie rozwoju językowego dzieci w Polskiej Szkole
w Bergen w roku szkolnym 2017-2018**)

MISJA
    Naszą misją jest stworzenie odpowiednich warunków do przyswajania języka
polskiego na terenie Polskiej Szkoły w Bergen przez dzieci na codzień uczących się również
języka norweskiego, oraz wspieranie Rodziców/Opiekunów w tym procesie.
    Program jest skierowany do dzieci oraz ich Rodziców/Opiekunów, którzy są
niezbędnym ogniwem zapewniającym skuteczność całego procesu terapii logopedycznej,
która będzie realizowana poprzez stymulację, terapię oraz reedukację logopedyczną.
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z aktualnym terminarzem zajęć. W roku szkolnym
2017/2018..
Rodzice będą mogli korzystać z konsultacji logopedycznych, ponadto będą otrzymywali do
domu szczegółowe wskazówki odnośnie ćwiczeń do wykonywania w domu razem z
dzieckiem.
Cele programu realizowane będą w formie zabaw i ćwiczeń.
Cel główny:
Wspieranie i stymulowanie rozwoju językowego oraz zapobieganie powstawaniu
zaburzeń mowy, wymowy i komunikacji ze względu na dwujęzyczność.
KORZYŚCI
Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi
korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka.
Dzieci otrzymują wiedzę i umiejętności, które na etapie rozwoju przedszkolengo,
wczesnoszkolnego i szkolnego utrwalają się efektywnie.
Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć
(semantyczną i epizodyczną),pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności
analityczne i empatyczne.
Jednym z celów programu jest ,aby dwujęzyczne dzieci, a później dorośli, osiągali lepsze
wyniki w nauce, mieli większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej, oraz swobodnie
posługiwali się językiem pisanym i czytanym swoich polskich rodziców .
Program zakłada opiekę specjalistyczną dzieciom mających trudności w przyswajaniu języka
polskiego poprzez zindywidualizowne podejscie na zajęciach, wspartych specjalistyczną-
logopedyczną opieką.
Etapy realizacji programu:
1. Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci uczestniczących w programie, wywiadów
z rodzicami oraz obserwacji dzieci w oparciu o diagnozę specjalistyczną sprawdzającą- sposób oddychania i połykania
- słuch
- budowę narządów artykulacyjnych
- sprawność aparatu mowy
- poprawność artykulacyjną mowy
- rozumienie języka.

2. Instruktaż dla rodziców. Rodzice poznają ogólne zagadnienia profilaktyki logopedycznej i
konsekwencje zaniedbań. Zapoznanie rodziców z wynikami przeprowadzonych badań i
wskazanie właściwego postępowania terapeutycznego.
3. W miarę możliwości organizowanie w grupach przedszkolnych zajęć logorytmicznych,
rozwijających mowę i słuch, wyrabiających poczucie rytmu i stymulujących werbalnie.
4. Dokonanie ewaluacji.
Metody:
 zabawowa,
 obserwacyjno-demonstracyjne,
 treningu mięśniowego,
 mechaniczne,
 fonetyczne,
 z wykorzystaniem form multimedialnych w tym Biofeedbacku
Formy zajęć: zbiorowa, grupowa.

Zadania logopedy przy współpracy fizjoterapeuty oraz audiologa
1.     Profilaktyka ( zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad
prawidłowym rozwojem mowy dzieci dwujęzycznych w ramach Programu
Profilaktycznego **Wspieranie rozwoju dzieci dwujęzycznych w Polskiej Szkole
w Bergen w roku szkolnym 2017-2018**)·        stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących
prawidłowy przebieg  komunikacji językowej
·        stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
·        czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej
·        prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już
ukształtowaną tj.
·        ćwiczeń ortofonicznych
·        słuchowych
·        rytmicznych
·        usprawniających narządy mowy
·        artykulacji
·        dykcji
·        współpraca z nauczycielami- uświadomienie ważności prawidłowej wymowy
u dzieci
·        współpraca z rodzicami

2. Diagnostyka ( rozpoznawanie zaburzeń językowych)
- przeprowadzenie badań przesiewowych
- diagnoza logopedyczna
-   udostępnienie wyników badań osobom zainteresowanym
3. Terapia ( usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej
i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających problemy z
mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem):
-         objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
-         prowadzenie zajęć logopedycznych
-         korygowanie wad wymowy
-         rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy
-         usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
-         udzielanie porad i wskazówek
-         poinstruowanie nauczycieli i rodziców o sposobach korekty wad wymowy z
dziećmi objętymi terapią.
 Głównym zadaniem zajęć logopedycznych jest osiągnięcie przez dziecko sprawności
językowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych.
Większość zaburzeń mowy można zlikwidować, bądź złagodzić, jeśli terapię rozpocznie
się we wczesnym wieku szkolnym przy systematycznej pracy własnej dziecka w
środowisku domowym.
Przewidziane efekty realizacji programu:
Realizacja programu ma doprowadzić do osiągnięcia przez wszystkie dzieci objęte
pomocą logopedyczną :
 sprawności strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy,
 umiejętności sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i
dalszego środowiska wychowawczego.

L
P
DATA MARTA MONIKA SYLWIA
1 03.02 -Konsultacje dla rodziców
-Diagnoza 1 b
-Dokumentacja
Zajęcia logorytmiczne w
grupach przedszkolnych,
Ćwiczenia artylukacyjne i
oddechowe wybranych dzieci
po diagnozie
-
2 17.02 -Konsultacje dla rodziców
- terapia i wspomaganie rozwoju
językowego
-Dokumentacja
- -
3 10.03 -Konsultacje dla rodziców
- terapia i wspomaganie rozwoju
językowego
-Dokumentacja
Zajęcia logorytmiczne w
grupach przedszkolnych,
Ćwiczenia artylukacyjne i
oddechowe wybranych dzieci
po diagnozie
-
4 17.03 -Konsultacje dla rodziców
- terapia i wspomaganie rozwoju
językowego
-Dokumentacja
- -
5 14.04 -Konsultacje dla rodziców
- terapia i wspomaganie rozwoju
językowego Diagnoza 1 b
-Dokumentacja
Zajęcia logorytmiczne w
grupach przedszkolnych,
Ćwiczenia artylukacyjne i
oddechowe wybranych dzieci
po diagnozie
-
6 28.04 -Konsultacje dla rodziców
- terapia i wspomaganie rozwoju
językowego
-Dokumentacja
- -
7 05.05 -Konsultacje dla rodziców
- terapia i wspomaganie rozwoju
językowego
-Dokumentacja
- -
8 26.05 -Konsultacje dla rodziców
- terapia i wspomaganie rozwoju
językowego
-Dokumentacja
Zajęcia logorytmiczne w
grupach przedszkolnych,
Ćwiczenia artylukacyjne i
oddechowe wybranych dzieci
po diagnozie
-
9 02.06 -Konsultacje dla rodziców
- terapia i wspomaganie rozwoju
językowego
-Dokumentacja
Zajęcia logorytmiczne w
grupach przedszkolnych,
Ćwiczenia artylukacyjne i
oddechowe wybranych dzieci
po diagnozie
-

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no